SOŠ technická v Košiciach ako prvá na Slovensku príjme žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

Projekt, ktorý rozbieha škola, v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja môže pomôcť pri znižovaní počtu dlhodobo nezamestnaných ľudí.

Okres Košice-okolie patrí medzi najmenej rozvinuté regióny Slovenska, s nezamestnanosťou pohybujúcou sa na úrovni 11,5 percent, prevažne Rómov. Spomedzi nich majú vysoké zastúpenie ľudia, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť zamestnanie,  sú bez vzdelania, alebo absolvovali len základnú školu. Mnohí z nich boli v mladom veku pre ľahké mentálne postihnutie zaradení do špeciálnych škôl, alebo tried, kde mali malú šancu získať vzdelanie, či zručnosti, ktoré by im pomohli v uplatnení sa na trhu práce. Jednou z alternatív, ako pomôcť týmto žiakom, prevažne z marginalizovaných rómskych komunít, získať základné pracovné návyky, je cielené odborné vzdelávanie v tradičných remeselných odboroch.

Touto cestou ide príkladom Stredná odborná škola technická na Kukučínovej 23 v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Vo svojich elokovaných pracoviskách zabezpečuje možnosť vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v dvoročných učebných odboroch pre vykonávanie pomocných prác v stavebníctve, v drevospracujúcom a textilnom priemysle. Aj na základe jej doterajších výsledkov jej ako prvej škole na Slovensku schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR experimentálne overovanie začlenenia detí s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia - variant A  do riadnych učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania.

“Sú to žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ktorí budú prijímaní do učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania - výroba konfekcie, spracúvanie dreva, stavebná výroba. Ich vzdelávanie bude prebiehať vo forme dvojročného štúdia a na základe pripraveného a spracovaného školského vzdelávacieho programu, na konci ktorého dostanú vysvedčenie o záverečnej skúške. Sme presvedčení, že aj deti s hraničným, či zníženým intelektom sú schopné prinášať veľmi dobré pracovné výsledky, keď získajú príležitosť a kvalitné vzdelanie,” informoval riaditeľ školy Ján Pituch.

Dodal, že osobitne sledované budú najmä materiálno-technické a priestorové podmienky  pre štúdium, vhodnosť zaradenia týchto žiakov do bežných tried aj kvalifikačné predpoklady pedagógov pre prácu s týmito deťmi.

“Začlneňovanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia do klasického vyučovacieho procesu je zdĺhavý a náročný proces. Získajú však pracovné návyky, ktoré dokážu zvýšiť ich adaptabilitu na trhu práce. Stredná odborná škola technická má pozitívne skúsenosti s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v marginalizovaných rómskych komunitách, know-how aj energiu experimentálne overiť prijatie takýchto žiakov. Sme presvedčení, že toto je cesta, ktorou môžeme účinne bojovať s dlhodobou nezamestnanosťou, ktorá patrí k najväčším problémom nášho kraja,” uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Experimentálne overovanie začlenenia žiakov do riadnych učebných odborov bude prebiehať od 1.septembra 2018 do 30.júna 2021.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2018 11:00
Upravené: 18.01.2019 10:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001