Samosprávny kraj ponúka na predaj dve budovy v Košiciach

Košický samosprávny kraj v súlade s uznesením Zastupiteľstva KSK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj dvoch budov – bývalého internátu na Turgenevovej ulici v Košiciach a rodinného domu na Svätoplukovej ulici v Košiciach. Záujemcovia musia svoje návrhy predložiť do 23.marca do 14.30 hod. na Úrad KSK.

Budovu na Turgenevovej 36 v Košiciach ponúka kraj za minimálnu kúpnu cenu    1 000 900 eur. Šesťpodlažnú samostatne stojacu budovu dali do užívania v roku 1976. Používala sa ako internát pre žiakov, neskôr sa viacerými stavebnými úpravami vytvorili učebne a slúžila pre strednú odbornú školu. Súčasťou podzemného podlažia je výmenníková stanica tepla, dielňa, dva sklady a osem garáží. Na nadzemných podlažiach je viacero učební, kabinety, sklady, šatne a sociálno – hygienické priestory.

Dom na Svätoplukovej ulici 28 v Košiciach bol postavený v uličnej kompaktnej zástavbe domov v roku 1925. Minimálna kúpna cena je 200 000 eur. Je situovaný na rovinatom teréne, priamo prístupný zo spevnenej miestnej komunikácie s napojením z obecných inžinierskych sietí. Ide o rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a jedným čiastočným podzemným podlažím. Dom bol pôvodne využívaný na rodinné bývanie, rozsiahla rekonštrukcia a čiastočná vnútorná prestavba boli v roku 2001.

Záujemcovia si môžu nehnuteľnosti prezrieť po predchádzajúcom telefonickom dohovore na Odbore správy majetku Úradu KSK. Lehota na predkladanie návrhov je do 23. marca 2015 do 14.30 hod. (rozhodujúci nie je dátum poštovej pečiatky, ale fyzického prebratia návrhu podateľňou vyhlasovateľa). Súťažné podklady s pokynmi pre zostavenie a predkladanie súťažných návrhov sú k dispozícii na stránke www.vucke.sk v časti Úradná tabuľa.

Podmienkou účasti v obidvoch obchodných verejných súťažiach je zaplatenie finančnej zábezpeky vo výške 10 percent z minimálnej kúpnej ceny. Úspešnému žiadateľovi sa táto suma započíta do kúpnej ceny, neúspešnému ju kraj vráti. Vyhlasovateľ súťaže bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a ponechať si uhradenú finančnú zábezpeku ako zmluvnú pokutu, ak víťaz súťaže v dohodnutej lehote nezaplatí kúpnu cenu v celej výške, nedodrží alebo poruší dohodnuté, ak v primeranej lehote nedôjde k prevodu vlastníckeho práva z dôvodu na strane kupujúceho alebo ak do 2 mesiacov odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s víťazom súťaže z dôvodu na strane víťaza súťaže.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.03.2015 15:00
Upravené: 21.03.2017 12:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine