Regionálna samospráva má rozpočet na rok 2016

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja schválili na decembrovom rokovaní vyrovnaný rozpočet na rok 2016. Za návrh hlasovalo 41 prítomných poslancov, proti boli dvaja a šiesti sa zdržali.

Predstavitelia KSKCelkové príjmy KSK sú pre rok 2016 navrhované vo výške 181 350 489 eur, z toho bežné príjmy vo výške 164 489 747 eur a kapitálové príjmy vo výške 16 860 742 eur.

Celkové výdavky sú 188 971 590 eur, z toho bežné výdavky na rok 2016 v celkovej výške 160 757 337 eur v nadväznosti na rozpočtované príjmy pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií KSK a preneseného výkonu štátnej správy v odvetví školstva. Kapitálové výdavky okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované v celkovej výške 7 846 768 eur (vrátane eurofondov sú spolu vo výške 28 214 25 eur).

Celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu príslušného roku, ďalej použitím ostatných peňažných fondov a úverovými zdrojmi. Prebytok bežného rozpočtu je plánovaný na sumu 3,7 milióna eur a schodok kapitálového rozpočtu na 11,3 milióna eur. V mzdovej oblasti je v rozpočte zohľadnená štvorpercentná valorizácia miezd a platov.

Poslanci KSKRozvoj kraja je plánovaný najmä z finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, z úverových zdrojov a v menšom rozsahu z predaja majetku kraja a z daňových príjmov. Splátky úverov a ďalších dlhov a splátok KSK predstavujú pre rok 2016 čiastku 9,5 milióna eur, čo je 10,08 percenta z vlastných bežných príjmov KSK.

Väčšinu príjmov KSK budú tvoriť daňové príjmy a dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Najväčšou položkou z bežných výdavkov je oblasť vzdelávania, kam spolu pôjde 79,3 milióna eur, na dopravu je určených 32,7 milióna eur. Na sociálne zabezpečenie je vyčlenených 25,3 milióna, na kultúrne služby 8,8 milióna eur.

V rámci projektov spolufinancovaných z eurofondov a štátneho rozpočtu sa Košický samosprávny kraj snaží uchádzať o podporu najmä na rekonštrukcie kultúrnych, školských a sociálnych zariadení a na rekonštrukcie a opravy ciest II. a III. triedy. Pre rok 2016 sú plánované výdavky na takéto projekty v celkovej výške 21,7 milióna eur.

Celkový dlh KSK je na budúci rok plánovaný na 67,9 milióna eur, čo predstavuje zadlženosť na úrovni 42 percent.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.12.2015 12:30
Upravené: 28.03.2017 09:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001