Poslanci schválili rozpočet na rok 2014

Košický samosprávny kraj má rozpočet na rok 2014. Na druhom rokovaní ho 24. februára 2014 schválili poslanci krajského zastupiteľstva.

Rozpočet KSK je vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet je schodkový, pričom schodok je vyrovnaný úverovými zdrojmi a prebytkom bežného rozpočtu. Bežný rozpočet KSK na rok 2014 je v časti príjmov vo výške 140 142 583 €, v časti výdavkov vo výške 139 179 627 €. Kapitálový rozpočet KSK tvoria príjmy vo výške 42 510 844 € a výdavky vo výške 47 123 285 €. Finančné operácie na rok 2014 sú rozpočtované v príjmovej časti vo výške 12 028 885 € a vo výdavkovej časti vo výške 8 379 400 €.

Návrh rozpočtu KSK na roky 2014 - 2016 bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V ich zmysle je rozpočet zostavený na tri rozpočtové roky. Rozpočet na príslušný rozpočtový rok, t. j. na rok 2014, je záväzný a rozpočet na dva nasledujúce roky má informatívny charakter. Rozpočet je vytvorený v programovej štruktúre, ktorá predstavuje zámery a ciele KSK. Tieto budú realizované z výdavkov rozpočtu KSK. V programovej štruktúre došlo oproti roku 2013 k zmene v programe Kultúra. Projekt EHMK sa zmenil na podprogram Udržateľnosť výsledkov projektu Košice – EHMK 2013.

Výška rozpočtu dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 58,8 milióna eur vychádza z prognózy Ministerstva financií SR zo septembra 2013, ktorá je postavená na odhadoch vývoja ekonomiky Slovenskej republiky. Daň z motorových vozidiel je rozpočtovaná vo výške 12,6 milióna eur vzhľadom na jej vývoj v predchádzajúcich rokoch a najmä v roku 2013. Daňové príjmy tvoria 50,98 % z navrhovaných bežných príjmov. Druhú najväčšiu príjmovú časť bežného rozpočtu KSK tvoria dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy vo výške viac ako 59,5 milióna eur. Kapitálové príjmy sú na 97,51 % rozpočtované z príjmov z fondov EÚ.

Vo výdavkovej časti rozpočtu a v oblasti riadenia dlhu KSK naďalej uplatňuje skôr konzervatívny prístup kvôli udržaniu stabilnej finančnej situácie KSK. Výdavková časť rozpočtu na rok 2014 zahŕňa najmä mzdy zamestnancov všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ako aj zamestnancov Úradu KSK a následne aj odvody do poistných fondov, výdavky na prevádzku a nevyhnutnú údržbu týchto organizácií a Úradu KSK, financovanie neverejných poskytovateľov v sociálnych službách, financovanie projektov z fondov EÚ, splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok, splátky prijatých úverov, a iné. Bežné výdavky na rok 2014 vzhľadom na predpokladané príjmy v roku 2014 pokrývajú v plnej výške základné samosprávne funkcie KSK. Vzhľadom na predpokladaný nedoplatok na úhradu straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme za rok 2013 nie je možné v rámci bežných výdavkov na rok 2014 vykryť celkovú požadovanú čiastku. Rozvoj kraja je plánovaný z finančných prostriedkov z fondov EÚ, z úverových zdrojov a v malom rozsahu z predaja majetku KSK. Splátky úverov a záväzkov KSK predstavujú pre rok 2014 čiastku 15 342 018 €, čo je 18,95 % z vlastných bežných príjmov KSK.

Rozpočet KSK môže byť v priebehu roka 2014 negatívne ovplyvnený viacerými faktormi: zásadnou zmenou vo vývoji makroekonomických ukazovateľov a následným nenaplnením rozpočtovaných daňových príjmov, nenaplnením kapitálových príjmov v rozpočtovanej výške, vznikom mimoriadnych havarijných situácií nad rámec rozpočtu, vytvorením, príp. novelizáciou legislatívnych noriem, ktoré majú priamy dopad na výdavky rozpočtu, výraznejším poklesom žiakov na školách a následne poklesom príjmov v odvetví školstva, nedostatočnými možnosťami získania prostriedkov z fondov EÚ a neplynulosťou čerpania prostriedkov na projekty z fondov. V prípade, že sa vyskytnú niektoré z týchto skutočností, bude sa nimi KSK zaoberať a riešiť ich úpravami rozpočtu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.02.2014 16:00
Upravené: 09.03.2017 11:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001