Poslanci rokovali poslednýkrát vo štvrtom volebnom období

V pondelok 23. októbra 2017 sa uskutočnilo posledné, 25. rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v jeho štvrtom volebnom období. Poslanci rozhodli o úprave rozpočtu, spolufinancovaní viacerých projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu, ale aj návrh VZN o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019.

V štvrtej úprave rozpočtu KSK v roku 2017 boli navrhnuté viaceré zmeny a presuny v bežných, kapitálových výdavkoch a rezervnom fonde. Je medzi nimi napríklad zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 595 000 € na poskytnutie dotácií pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Z toho na rekonštrukciu sedačkovej lanovky Dedinky – Geravy čiastka 400 000 € a na prípravu a následnú realizáciu I. etapy projektu Promenáda na Šírave čiastku 195 000 €. V programe Komunikácie bol pre Správa ciest KSK navýšený rozpočet  na súvislú opravu cesty III/3227 v Slovenskom raji horský priechod Kopanec, opravu zosuvov na ceste III/3352 – Sokoľ a na zvýšený výkon zimnej údržby. V kapitole kultúra na riešenie havarijného stavu strechy Pamätného domu Františka II. Rákocziho – Rodošta, obnovenie funkčnosti a znovuotvorenie scény JORIK v Bábkovom divadle v Košiciach, rekonštrukciu fasády Vsl. galérie smerom z Orlej ulice, komplexnú tvorbu interaktívnej časti expozície v trebišovskom múzeu, finalizáciu novej bansko-hutníckej expozície Gemera v Zážitkovom centre SENTINEL v Baníckom múzeu Rožňava.

V programe Vzdelávanie boli presunuté finančné prostriedky na opravu havarijného stavu strechy SOŠ technickej Michalovce, maľby a nátery v Školských internátoch na Medickej ul. a pri Športovom gymnáziu Košice, výmenu okien na Gymnáziu  Gelnica. Ďalej aj na dofinancovanie rekonštrukcie a zateplenia fasády telocvične Športového gymnázia Košice,  rekonštrukciu prekrytého tenisového kurtu v Spojenej škole Sečovce, rekonštrukciu multifunkčného ihriska a zateplenie severnej časti budovy SOŠ Jána Bocatia Košice, dofinancovanie rekonštrukcie sociálnych zariadení v Školskom internáte Antona Garbana na Werferovej Košice. Schválené boli presuny prostriedkov aj na ďalšie rekonštrukcie: telocvične Obchodnej akadémie Rožňava,  odborných učební na Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves, priestorov Konzervatória Jozefa Adamoviča Košice, budovy teoretického vyučovania v SOŠ, Markušovská 4, Spišská Nová Ves. V kapitole sociálnych služieb boli zvýšené kapitálové výdavky z rezervného fondu pre zariadenie LUMEN Trebišov na rekonštrukciu vodárne, SUBSIDIUM Rožňava na rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne.

Poslanci KSK schválili VZN o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019. Stredné školy na území kraja otvoria v budúcom školskom roku 274 prvých tried. Predpokladaný počet miest pre prvákov je 6465.Pri návrhu počtu tried Úrad KSK vychádzal zo zákonom stanovených kritérií, predchádzali mu rokovania s jednotlivými školami. Počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory bol prerokovaný aj v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Košický samosprávny kraj intenzívne pripravuje vybudovanie Kreatívneho centra v centre Košíc, v areáli bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici č. 3, ktorý je v jeho vlastníctve. Chce na to využiť európske prostriedky určené na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch. Už teraz rozsiahly areál na Strojárenskej ulici v Košiciach vo veľkej miere využívajú kreatívni aktéri a podnikatelia v kreatívnom priemysle. Má tu sídlo aj Tabačka Kulturfabrik, unikátne kultúrne centrum a otvorená zóna pre umenie, kreativitu a spoluprácu. Poslanci schválili predloženie projektového zámeru i spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Projekt sa bude uchádzať o financovanie z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, z prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. Ministerstvo kultúry SR plánuje vyhlásiť výzvu ešte v roku 2017. V rámci tejto výzvy majú byť kreatívne centrá vybudované v každom samosprávnom kraji. Na realizáciu projektu je pre KSK predbežne určená suma v hodnote takmer 21 miliónov eur. Polovica z nej môže byť použitá na rekonštrukciu a zmodernizovanie budovy kreatívneho centra a obstaranie technológií. Zvyšok je určený na prevádzku, služby a aktivity kreatívneho centra na dobu päť rokov. Kreatívne centrum bude poskytovať celý rad služieb na získanie podnikateľských a kreatívnych zručností a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Vytvorí sa technologické a organizačné zázemie pre vývoj nových produktov a služieb, pre sieťovanie a spoluprácu rôznych sektorov kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ale aj s nadväznosťami na iné sektory hospodárstva.

Poslanci KSK dostali aj aktuálnu informáciu o stave rekonštrukcie mosta Ružín. Jestvujúci priehyb bol sanovaný zdvihovými účinkami vneseného dodatočného predpätia, vyrovnávacou vrstvou betónu a úpravou nivelety. Doplnením nových lán a ich predpätím bola mostu vrátená pôvodná zaťažiteľnosť, čo možno považovať za dôležitý krok v rámci priebehu rekonštrukcie mosta. Aktuálne sa robia práce na mostovke, kde bola vybudovaná vyrovnávacia vrstva z betónu, na ktorej bude osadená izolácia mostovky. Odvodnenie povrchu izolácie bude cez odvodňovače a budú dobudované aj odvodnenia povrchu izolácie medzi odvodňovačmi.  Nové rímsy budú opatrené zábradlím a zábradlovým mostným zvodidlom. Na koncoch mosta budú osadené povrchové mostné závery. Súčasťou konštrukcie mosta bude trvalá revízna lávka pre revízie, obhliadky a sledovanie deformácií mosta. Sanácia spodnej stavby bude pozostávať z vybudovania záverných múrikov a prechodovej dosky. Okolo krídiel a pod mostom sa spevnia plochy kamennou dlažbou do betónu. Realizácia stavby prebieha podľa harmonogramu, predpokladaný termín dokončenia stavebných prác je december 2017.

Na programe rokovania bolo aj schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Poslanci súhlasili s podaním a spolufinancovaním dvoch dopravných projektov. Druhej etapy rekonštrukcie cesty II/547, ktorej súčasťou bude okrem opravy úseku od Košíc po most Ružín aj oprava piatich mostov v stavebnom stave VI – veľmi zlý a rekonštrukcie cesty II/576  Bohdanovce – Herľany. Odsúhlasili aj spolufinancovanie projektu v oblasti sociálnych služieb, ktorý počíta s pokračovaním procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb v zariadení LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske.  

Na základe výsledkov konkurzného konania poslanci schválili do funkcie riaditeľa Divadla Romathan od 1. novembra 2017 Karola Adama, ktorý bol dosiaľ poverený riadením tejto inštitúcie. Rozvoj divadla chce postaviť na zlepšení dramaturgického plánu, lepšej orientácii na jednotlivé zložky umeleckej podoby divadla - tanec, činohru, hudbu a spev, naštartovaní spolupráce s renomovanými rómskymi umeleckými súbormi doma i v zahraničí, aj na reštrukturalizácii súboru. Výraznejšie chce posilniť marketing a propagáciu divadla, zvýšiť počet predstavení na domovskej scéne, ako aj výjazdových predstavení.

 

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.10.2017 14:38
Upravené: 13.02.2018 15:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine