Poslanci odhlasovali zmenu rozpočtu aj finančnú výpomoc na obnovu ciest

Už po 21. raz dnes zasadlo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Napriek pandémii COVID-19 sa uskutočnilo riadne, no prítomní sa pred začiatkom podrobili testovaniu antigénovými testami. Všetci testovaní poslanci mali negatívny výsledok.

Predseda KSK Rastislav Trnka dnes plénum informoval o návratnej finančnej výpomoci 20 000 000 eur od Ministerstva financií SR, ktoré získala župa na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy. Poslanci čerpanie tejto bezúročnej pomoci odobrili. Konkrétne použitie príspevku bude zakotvené v rámci návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023. Predmetná návratná finančná výpomoc predstavuje výhodný spôsob financovania, keďže je poskytovaná bezúročne, bez poplatkov a s odložením prvej splátky o tri roky. Poslanci schválili aj čerpanie návratnej finančnej výpomoci, ktorú poskytuje Ministerstvo financií SR ako reakciu na výpadok dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Tá bola stanovená na maximálne 6 923 391 eur a slúžiť by mohla na vykrytie výpadku príjmov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

Zastupiteľstvo KSK dnes schválilo 3. úpravu krajského rozpočtu v roku 2020. Sú v nej premietnuté rozpočtové opatrenia predsedu KSK, ktorými boli schválené presuny z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov, presuny z centrálnej rezervy KSK do bežných výdavkov a do kapitálových výdavkov, presuny výdavkov medzi jednotlivými programami a použitie rezervného fondu do kapitálových výdavkov. Úprava rozpočtu vyplýva zo zvýšených nedaňových príjmov, z poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu a Európskej únie, z presunov financií v rámci rozpočtových kapitol, z prijatia návratnej finančnej výpomoci či zo zmien v splátkach úverov.

Košický samosprávny kraj predkladal na 21. zasadnutí Zastupiteľstva KSK aj návrh na zľavu z nájomného v nebytových priestoroch. Umelci či podnikatelia môžu žiadať o zľavu 50 percent z nájmu v župných budovách za obdobie, v ktorom počas prvej vlny pandémie nemohli vykonávať svoju činnosť. Poslanci návrh schválili, vďaka čomu pomôže župa svojim nájomcom zmierniť ekonomické následky pandémie.

Priazeň Zastupiteľstva KSK si získal aj Plán udržateľnej mobility KSK, ktorý predstavuje dopravný model kraja až do roku 2050. Tento strategický a plánovací dokument v oblasti dopravy bude slúžiť ako podklad pre národný dopravný model aj ako podklad k čerpaniu eurofondov pre obce a mestá v kraji. Zameraný je na všetky druhy dopravy, teda verejnú osobnú dopravu, individuálnu automobilovú dopravu, nemotorovú aj nákladnú. Osobitný zreteľ je kladený na udržateľné druhy dopravy.

Poslanci schválili aj vstup Košického samosprávneho kraja do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS), čo dopomôže rozvoju regiónu a plneniu cieľov Zelenej dohody Európskej únie. NVAS je spoločnou iniciatívou fyzických a právnických osôb s cieľom podporiť výskum, zavádzanie a využívanie nových technológií, využívajúcich vodík a palivové články. Pre KSK je to príležitosť stať sa prvým členom tejto asociácie z radu samospráv.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.10.2020 16:00
Upravené: 21.01.2021 11:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine