Poplatky za ambulantnú pohotovostnú službu a ústavnú pohotovostnú službu sú s účinnosťou od 1.11.2017 upravené novým spôsobom

Poplatky zohľadňujú spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby.

V rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby platí poistenec 2 eurá.

Ak ho lekár následne odošle k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby, tento poplatok mu v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby nebudú účtovať.

Ods. 5 § 38a zákona č. 577/2004 Z.z. stanovuje poplatok 10 € za spracovanie údajov pre tých poistencov, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytne v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v domácom alebo inom prirodzenom prostredí formou návštevnej služby.

Podľa ods. 6 §38a zákona č. 577/2004 Z.z. poistenec za spracovanie údajov v rámci ústavnej pohotovostnej služby zaplatí:

  • 10 €
  • 2 €, ak poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby navštívi medzi 16:00  a 22:00 hod. v pracovných dňoch a medzi 7:00 a 22:00 hod. v dňoch pracovného pokoja v okrese, v ktorého územnom obvode sa ambulantná pohotovostná služba neposkytuje,
  • 2 €, ak poistenec bol odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby bezprostredne po návšteve ambulantnej pohotovostnej služby.

Podľa platnej legislatívy môže byť poistenec za určitých okolností od úhrady poplatkov aj oslobodený. Kedy poistenec poplatky neuhrádza:

V rámci ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby:

  • v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom ako odporučil lekár,
  • ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • ak je poistenec nositeľom ocenenia zlatej Jánskeho plakety.

V rámci ústavnej pohotovostnej služby:

  • ak poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako 2 hodiny,
  • ak bol poistenec následne prijatý do ústavnej starostlivosti.

V rámci ambulantnej pohotovostnej služby:

  • ak bol poistenec následne prijatý do ústavnej starostlivosti.

V okresoch, kde sa momentálne neposkytuje APS v rámci pevného bodu, odporúčame poistencom vyhľadať ošetrenie na ústavnej pohotovosti, kde budú v čase od 16:00 do 22:00 hod. v pracovných dňoch a v čase od 07:00 do 22:00 hod. v dňoch pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok) platiť poplatok vo výške 2€.

Poistenci z okresu Gelnica (nakoľko tu nebol obsadený pevný bod APS) môžu vyhľadať najbližšiu ústavnú pohotovosť v Nemocnici Krompachy, spol. s r.o.

Poistenci z okresu Trebišov (nakoľko tu nebol obsadený pevný bod APS) môžu vyhľadať najbližšiu ústavnú pohotovosť v Nemocnici s poliklinikou Trebišov, a.s.

 

Autor/zdroj: PhDr. Peter Dringuš
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.07.2018 12:23
Upravené: 18.01.2019 09:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról