Podpora projektov na ochranu ľudských práv a slobôd

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2014 v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd.

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. S prihliadnutím na prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR boli pre rok 2014 navrhnuté nasledovné prioritné oblasti:

 • podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže a špecifických profesijných skupín v oblasti ľudských práv;
 • zefektívnenie vymožiteľnosti práva;
 • predchádzanie diskriminácie na trhu práce z dôvodu veku.

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2014 je 845 000 EUR. Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR. Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR. Posledným dňom na predloženie žiadosti o dotáciu je 12. marec 2014.

Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí tejto výzvy sú:

 • obec
 • vyšší územný celok
 • občianske združenie
 • nadácia
 • záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou
 • nezisková organizácia
 • neinvestičný fond so sídlom na území SR
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • právnická osoba zriadená osobitným predpisom; takej právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného predpisu poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu
 • medzinárodná organizácia registrovaná na území SR
 • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; dotácia bude poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa
 • fyzická osoba, ktorá je občanom SR, má trvalý pobyt na území SR a dovŕšila vek 18 rokov
 • fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území SR alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území SR

Link na informácie o výzve a jej plné znenie je k dispozícii tu.

Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte odboru ľudských práv Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na t. č.: 02/5978 3787, 02/5978 3788 alebo e-mailom na adresy: dana.srponova@mzv.sk, katarina.stehlikova@mzv.sk.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 28.01.2014 06:00
Upravené: 22.12.2021 14:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001