Päť krajov v spoločnom projekte zlepšovania kapacít

Päť samosprávnych krajov sa v spoločnom projekte snaží zlepšiť svoje kapacity pri efektívnom riadení programov a projektov financovaných z fondov Európskej únie a iných zdrojov. Päťsto zamestnancov bude vďaka tomu pripravených zvládnuť vstup do nového programovacieho obdobia tak, aby čo najefektívnejšie využili európske zdroje pre rozvoj svojich krajov.

Cieľom Národného projektu - Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ je vytvoriť efektívny mechanizmus na prípravu a implementáciu verejných politík v podobe systému riadenia pomoci. Prostredníctvom vzdelávacích kurzov sa postupne zvyšujú odborné zručností zamestnancov jednotlivých samosprávnych krajov, vrátane zamestnancov organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

V decembri 2011 začal Banskobystrický samosprávny kraj spolu s partnermi – Košickým, Prešovským, Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom realizovať devätnásť mesačný projekt zlepšenia a rozvoja vlastných kapacít pri realizácii verejných politík a poskytovaní verejných služieb občanom prostredníctvom efektívneho riadenia programov a projektov financovaných EÚ resp. inými zdrojmi.

Po ukončení projektu bude na rôznej úrovni vyškolených až 495 zamestnancov, ktorí budú pripravení zvládať úlohy súvisiace s rozšírenými kompetenciami samosprávnych krajov s nástupom nového programového obdobia. Špecifickými výstupmi projektu budú vypracované štúdie, ktoré ako inovatívne nástroje umožnia samosprávnym krajom využívať pro-klientsky orientovaný prístup najmä pri projektoch a verejných službách.

Projekt pozostáva z piatich aktivít. Prvou aktivitou je Vytvorenie štúdie pre vybudovanie systému riadenia pomoci z EÚ (analytické a strategické štúdie a vytvorenie základného právneho prostredia pre zavedenie systému riadenia kvality na úrovni projektového a vprogramového riadenia). Táto aktivita bola už ukončená. Rovnako ukončenou aktivitou je Zavedenie systému riadenia do praxe (vytvorenie centrálnych koordinačných jednotiek a úprava interných smerníc). Prijímateľ, ako aj partneri projektu majú vytvorené predpoklady pre úpravu relevantných procesov najmä po právnej a organizačnej stránke.

Vytvorenie štúdie pre vybudovanie Centrálnej komunikačno-informačnej platformy a špecifické zaškolenie je aktivitou budujúcou systém predovšetkým s pohľadu IT (analytické a strategické štúdie, odborné workshopy, používateľské a administrátorské zaškolenie pre vybudovanie centrálnej komunikačno-informačnej platformy). Táto aktivita bola tiež ukončená.

Samostatnou časťou je aktivita Všeobecné vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov. Vzdelávanie sa už uskutočnilo v oblastiach verejného obstarávania, diplomatického protokolu, projektového manažmentu, EÚ, EÚ rozpočtu a regionálnych politík, regionálnych partnerstiev a regionálneho marketingu. Ďalšie vzdelávanie najmä v oblastiach systému riadenia a finančného riadenia pomoci z EÚ, riadenia programov, globálnych grantov, jazykového vzdelávania a sociálno-psychologický výcvik budú realizované v nasledujúcich mesiacoch.

Súčasťou aktivity sú aj dve zahraničné stáže. Jedna vo Francúzsku a druhá v Českej republike. Následne projekt bude ukončený aktivitou Záverečná evaluačná konferencia.

Na realizáciu projektu s názvom „Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ“ získal Banskobystrický samosprávny kraj nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vo výške 2 484 251,69 EUR, pričom celkový rozpočet projektu predstavuje 2 615 001,78 EUR.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.01.2013 14:00
Upravené: 08.03.2017 08:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia