Nadaní žiaci obohatili život michalovského Gymnázia Ľ. Štúra

Na Gymnáziu na ulici Ľ. Štúra v Michalovciach ukončili v tomto školskom roku štúdium prví absolventi triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Zriadenie takýchto tried sa ukázalo ako správny krok. Žiaci sú výrazným obohatením života školy nielen po stránke vzdelávacej, ale prispievajú aj k rozvíjaniu spoločenského a kultúrneho života školy.

„Od školského roka 2010/2011 sme so súhlasom zriaďovateľa, Košického samosprávneho kraja, otvorili na našej škole prvýkrát triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Nebolo jednoduché vytvoriť podmienky pre fungovanie takejto triedy. Ani pripraviť učiteľov na prácu s týmito žiakmi. Bola to tak trochu cesta do neznáma. Predchádzali jej úvahy o špecifikách práce v tejto triede, o prístupe učiteľov, o modernom poňatí vyučovania, o tom, že bude náročné zvládnuť nároky žiakov, uspokojiť ich učebný „apetít“. Začiatky, ako pri každej ľudskej činnosti, neboli ľahké, ale verili sme si,“ hovorí riaditeľka Gymnázia na ulici Ľ. Štúra v Michalovciach Anna Osifová.

Pedagogický kolektív tvoria učitelia, ktorí majú za sebou roky úspešnej práce so žiakmi nadanými v rôznych predmetoch a činnostiach, disponujú množstvom pedagogických skúseností. Niekedy museli zvládnuť aj trochu „roztopašné“ otázky na skúšku psychickej odolnosti učiteľov, čeliť rôznym povahám, ktoré mali tendenciu sa presadiť, ktoré bolo treba zamestnať, pretože nečinnosť ich provokovala.

„Prekonali sme nedôveru žiakov, rodičov i učiteľov základných škôl, niekedy aj samých seba, či túto úlohu zvládneme. Ale takmer geneticky daný pedagogický optimizmus nás presvedčil, že treba skúsiť aj túto cestu. V každodennej práci plynuli dni, mesiace, prázdniny i školské roky a dnes už máme prvých absolventov tejto triedy,“ dodáva Anna Osifová.

Nestačilo len získať do tejto triedy žiakov, bolo potrené vytvoriť pre nich aj podmienky – učebne vybaviť didaktickou technikou, zaviesť internet, nainštalovať počítače, doplniť či vymeniť lavice, stoličky a pod. To všetko spolu s nižším počtom žiakov, prácou učiteľov, ktorí sa vyznačujú vhodným pedagogickým prístupom, odbornosťou, tvorivosťou, mentalitou potrebnou pre prácu s týmto typom žiakov. Škola dokázala vytvoriť prostredie, v ktorom sa mohol nájsť každý žiak tejto triedy podľa svojich možností, záujmu, zameranosti na predmety, činnosti, ktoré sú výrazom jeho nadania.

Špecifikom pre prácu v triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je v prvom rade využívanie aktivizujúcich foriem a metód práce učiteľov, ktoré vytvárajú atmosféru bádania, odhaľujú a využívajú intelektový potenciál a individuálne osobitosti každého žiaka, individuálny prístup, zvýšenú úroveň komunikácie na úrovni žiak – učiteľ, frekvenciu zapájania žiakov do riešenia úloh a problémov, výraznú možnosť ovplyvňovať edukačný proces zo strany žiakov, realizovať ich záujmy rozširujúcim učivom.

„Snažíme sa zabezpečiť podmienky pre rast žiakov okrem iného aj tým, že sme uzavreli dohodu o spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach. V rámci tejto spolupráce realizujeme blokovú výučbu prírodovedných predmetov na pracoviskách fakulty alebo na pôde našej školy podľa obsahu tém. Snažíme sa využiť materiálno-technický i personálno-odborný potenciál fakulty. Žiaci majú možnosť nakuknúť do kuchyne vedecko-výskumných pracovísk a stretnúť sa s ukážkami i priamo sa zapojiť do experimentov pod vedením skúsených vedcov. K osvojovaniu si zásad vedeckej práce slúžia aj ročníkové práce, ktoré žiaci prezentujú v závere školského roka. Spolupracujeme s mnohými vzdelávacími, kultúrnymi i spoločenskými inštitúciami a organizáciami v regióne, organizujeme pre nich besedy, prednášky, exkurzie, zapájame ich do humanitárnych a charitatívnych podujatí, aby sme tak rozvíjali aj ľudskú stránku ich osobností,“ dodáva Anna Osifová.

Nadaní žiaci sa aktívne zapájajú do vedomostných súťaží – predmetových olympiád – cudzie jazyky, matematika, fyzika, informatika, geografia, dejepis, biológia, SOČ, literárnych – vlastná tvorba, interpretačných súťaží a výbornými výsledkami na krajských i celoštátnych kolách prispeli k úspešnej reprezentácii školy. Ich schopnosti, záujem i citlivé a odborne fundované vedenie zo strany vyučujúcich tak prinášajú svoje plody. Podieľali sa na nich žiaci napr. Tomáš Gerich, Martin Fantazír, Alexandra Štefanisková, Maroš Ondo, Ondrej Baran, či Andrej Barna. Prejavuje sa rôznorodý profil a záujem žiakov, a preto je aj tak široký záber v aktivitách a úspechoch žiakov.

„Žiaci týchto tried sú výrazným obohatením života školy nielen po stránke vzdelávacej, ale prispievajú aj k rozvíjaniu spoločenského a kultúrneho života školy. Veríme, že trend, ktorý sme začali pred štyrmi rokmi, bude mať úspešné diely aj v ďalších rokoch a my budeme môcť zúročiť skúsenosti, ktoré sme získali,“ uzavrela riaditeľka školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.06.2014 12:43
Upravené: 16.10.2021 10:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001