Na moste Ružín sa pracuje podľa harmonogramu

Poslanci Zastupiteľstva KSK na 24. rokovaní v pondelok 21. augusta dostali informácie o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín.

Zhotoviteľ rekonštrukcie, spoločnosť STRABAG, zabezpečila pri prvých prácach odľahčenie mostného zvršku – odstránenie zábradlia, rímsy, vozovky, odvodňovacieho systému, izolácie mostovky a mostných záverov. Bola očistená nosná konštrukcia. Od 31. júla 2017 prebiehalo vŕtanie otvorov pre novú predpínaciu výstuž z oboch strán mosta a na oporách č. 1 a 2 vo vnútorných komorách.

Súbežne s prácami na moste prebieha dodatočný geologický prieskum pre výpočet sadania pilierov mosta. Od 1. augusta 2017 došlo po dohode so správcom vodného diela ku zníženiu vodnej hladiny o cca 1,5 m. Prebieha monitorovanie stavu pilierov pod hladinou kamerovým systémom pomocou potápačov a odber vzoriek vývrtmi z pilierov.

Sanácia nosnej konštrukcie spočíva v zmene statického systému (zmonolitnenie stredového kĺbu) a vnesenia dodatočného predpätia pomocou voľnej predpínacej výstuže. Jestvujúci priehyb sa bude sanovať zdvihovými účinkami vneseného dodatočného predpätia, vyrovnávacou vrstvou betónu a úpravou nivelety. Sanácia spodnej stavby bude pozostávať z vybudovaním záverných múrikov a prechodovej dosky. Okolo krídiel a pod mostom sa spevnia plochy kamennou dlažbou do betónu. Na mostovke bude vybudovaná vyrovnávacia vrstva z betónu, na ktorej bude osadená izolácia mostovky. Odvodnenie povrchu izolácie bude cez odvodňovače plus budú dobudované odvodnenia povrchu izolácie medzi odvodňovačmi.  Nové rímsy budú opatrené zábradlím a zábradlovým mostným zvodidlom. Na koncoch mosta budú osadené povrchové mostné závery. Súčasťou konštrukcie mosta bude trvalá revízna lávka pre zabezpečenie prístupu pre revízie, obhliadky a sledovanie deformácií mosta.

Správa ciest KSK vykonáva na stavbe technický dozor objednávateľa. Realizácia stavby prebieha podľa harmonogramu, predpokladaný termín dokončenia stavebných prác je december 2017.

Na lesnej účelovej ceste Opátka – Zlatník boli zrealizované výhybne pre zvýšenie bezpečnosti. Počas realizácie stavebných prác bola lesná účelová cesta dočasne uzatvorená na nevyhnutný čas. V súčasnosti sú stavebné práce ukončené, vrátane dosypania krajníc.

V záujme zlepšenia stavebného stavu obchádzkových trás bola zrealizovaná stavba: „Stabilizácia cesty III/3460 Obišovce v úseku Obišovce – Ruské Pekľany. Boli realizované práce na dvoch zosuvných úsekoch v dĺžke 60 a 20 m: zabaranenie štetovníc, vybratie konštrukcie vozovky na šírke 1,2 m, debnenie konštrukcie, betonáž oporného systému, osadenie zvodidiel, oprava poškodenej vozovky odfrézovaním a uložením novej obrusnej vrstvy. Vzhľadom na zalomený nefunkčný priepust bolo tiež potrebné vybrať pôvodný priepust, uložiť novú rúru priepustu, zasypať štrkodrvou do nivelety vozovky a urobiť betonáž povrchu nad priepustom, betonáž čiel priepustu a asfaltovanie. Stavebné práce boli realizované s čiastočným obmedzením dopravy na nevyhnutný čas a sú ukončené.

Správa ciest KSK pripravuje súvislú stavebnú úpravu cesty III/3357 Opátka spojka v dĺžke 1,2 km. Zrealizovaná bude vyrovnávacia a obrusná vrstva. V súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Správa ciest KSK v rámci bežnej údržby zabezpečila na ceste III/3357 orezanie náletových drevín a zrezanie krajnice.

Od 26. júna 2017 počas realizácie stavebných prác na rekonštrukcii mosta Ružín má obec Opátka k dispozícii motorové vozidlo Volkswagen T6 kombi na zabezpečenie bezproblémovej školskej dochádzky detí z obce Opátka do obce Košická Belá a ďalších životných potrieb obyvateľov obce a osôb priamo dotknutých uzatvorením mosta.

V Krompachoch prebieha príprava realizácie projektu „Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy“.

V Margecanoch prebieha príprava realizácie projektu „Plochy pre statickú dopravu pri železničnej stanici Margecany“. Zároveň bola v Margecanoch osadená informačná tabuľa o príchodoch vlakov na vonkajšej fasáde železničnej stanice Margecany, s cieľom zlepšiť informovanosť vodičov autobusov.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.08.2017 12:30
Upravené: 06.12.2021 15:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001