Kraje pokračujú v snahách zlepšiť čerpanie eurofondov v regiónoch

Združenie samosprávnych krajov SK8 na poslednom stretnutí v Trnave, v piatok 22. novembra, prerokovalo požiadavky na nový operačný program, z ktorého budú môcť čerpať finančné prostriedky regióny v rokoch 2021 – 2027. Pokračujú tak v snahe decentralizovať riadenie časti štrukturálnych fondov.

„Som rád, že sa posúvame k vyspelejším a progresívnejším krajinám, kde sa regionálne rozdiely znižujú tým, že sa posilňujú kompetencie regiónov a samospráv. Našou snahou je týmito krokmi zlepšiť čerpanie eurofondov v novom programovom období, znížiť byrokraciu a zjednodušiť spôsoby nárokovania platieb,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Župani diskutovali aj o rozširovaní právomocí sprostredkovateľských orgánov a vyšších územných celkov, ktoré by skrátili celý proces už aj tak zdĺhavého prejednávania žiadostí s riadiacim orgánom. Kraje by mali po novom vytvoriť územnú regionálnu stratégiu pre jednotlivé samosprávne kraje. V rámci každého  by sa mal vytvoriť zásobník projektov, ktoré sa počas nasledujúceho sedemročného obdobia budú realizovať zo štrukturálnych fondov EÚ. Župy by mali byť zároveň garantmi za jednotlivé územné regionálne stratégie na Slovensku. Za celý proces hodnotenia územných regionálnych stratégií by mala byť zodpovedná Rada partnerstva, čím by sa mala zvýšiť jej váha. Tvoriť by ju mali sociálno-ekonomickí partneri kreovaní z regionálnych úrovní riadenia, čím by malo dôjsť k zefektívneniu celého manažmentu čerpania štrukturálnych fondov.

Košický kraj sa prikláňa práve k takto nastavenej decentralizovanej forme riadenia časti štrukturálnych fondov. „Sme presvedčení, že práve ľudia z našich regiónov vedia oveľa lepšie, aký druh podpory a akých projektov potrebujeme zrealizovať na to, aby sme posúvali rozvoj regiónov. Takýto spôsob riadenia a následného čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov považujem za účinnejší a efektívnejší ako ich centrálne riadenie, ktoré doteraz neprinieslo očakávané znižovanie regionálnych rozdielov. Dosiahneme to iba tak, že ich čerpanie bude riadené zdola nahor a nie naopak, ako to bolo doteraz,“ dodal Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.11.2019 08:00
Upravené: 31.01.2020 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001