Kraj je transparentný voči verejnosti aj vďaka jednoducho dostupným dátam

Otvorené informácie poskytuje v prehľadnej a užívateľsky prístupnej podobe aj Geoportál Košického samosprávneho kraja, ktorý poskytuje široké portfólio webových aplikácií. Informácie poskytované nad rámec zákona prinášajú aj zvýšenú kontrolu.

Nezávislá mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vydala v máji vyhodnotenie transparentnosti žúp, v ktorom Košický samosprávny kraj obsadil druhé miesto. Medzi hodnotiace ukazovatele, ktorých je celkovo 135, pribudol nový atribút - otvorené dáta, ktorý poukazuje na transparentné zverejňovanie informácií a spôsob ich zverejňovania. TIS zaujímalo nielen to, či župy majú vytvorený portál alebo sekciu s otvorenými dátami, ale aj počet a obsah datasetov, zverejňovanie otvoreného API (application programming interface), georeferenčných údajov, či dát s vysokou pridanou hodnotou. „Som presvedčený, že otvorené dáta môžu výrazne zvýšiť nielen transparentnosť samospráv, ale aj zlepšiť komunikáciu a prepojenosť s obyvateľmi. Košický samosprávny kraj je oproti minulosti otvorenou samosprávou, čo potvrdilo aj hodnotenie Transparency International Slovensko. V rebríčku hodnotenia otvorenosti dát sme dosiahli 86 percent a umiestnili sme sa na druhom mieste, čo je pre nás skvelou spätnou väzbou, že to, čo robíme, posúva kraj bližšie k občanom,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Prvé miesto v otvorenosti dát obsadil Prešovský samosprávny kraj. Košická župa získala vysoké hodnotenie aj vďaka Geoportálu KSK, ktorý poskytuje občanom otvorené dáta o kraji. Slúži ako platforma pre integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape. Ide teda predovšetkým o priestorové informácie. Tieto datasety, teda informácie zhromaždené v strojovo čitateľnej forme, majú veľkú pridanú hodnotu, pretože sa z nich dajú vytvárať rôzne prezentácie, analýzy a aplikácie. Cieľovými skupinami používateľov platformy sú Úrad KSK, verejnosť, samospráva, podnikateľský či akademický sektor. „Datasety, teda informácie zhromaždené v strojovo čitateľnej forme, nie sú len o vyššom komforte užívateľov, ale sú aj neoceniteľným podkladom pre tvorbu analýz a nástrojov na zefektívňovanie činnosti inštitúcií či samospráv. Otvorené dáta sa stávajú celosvetový štandard, ktorý je považovaný za súčasť kultúry otvorenosti vládnutia a verejnej správy. Podobne ako sa občania podieľajú na tvorbe legislatívy, majú nárok aj na dáta, ktoré boli vytvorené z verejných prostriedkov,“ uviedla v rámci hodnotenia TIS.

Geoportál KSK poskytuje široké portfólio webových aplikácií, ktoré zachytávajú geopriestorové údaje o území kraja, online mapy, prehľad o dotáciách, ktoré župa za daný rok poskytla, informácie o projektoch realizovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu, sú v ňom zmapované aktuálne cyklotrasy nachádzajúce sa v Košickom kraji, či dopravná infraštruktúra. Všetky nástroje, ktoré Geoportál využíva, majú otvorený kód – tzv. Open Source.

Otvorenosť v poskytovaní informácií nad rámec zákona však prináša samospráve aj vyššiu zraniteľnosť voči nekorektnému zaobchádzaniu s informáciami. Otvorené dáta pre všetkých znamenajú kontrolu verejnosti a dobrú službu pre novinárov, ktorí sa rýchlejšie dostanú k potrebným informáciám. No pri ich zverejňovaní treba dbať na to, aby boli uvádzané v správnych súvislostiach.

Otvorené dáta by mali obsahovať dva základné atribúty, ktorými sú technická a licenčná otvorenosť. Technická otvorenosť hovorí o tom, že dáta sú zverejňované v takej podobe, pri ktorej neexistujú žiadne technické bariéry (ako pri PDF či WORD dokumentoch), ktoré by limitovali ich ďalšie spracovanie a sú strojovo spracovateľné. Licenčná otvorenosť umožňuje dáta ďalej spracovávať bez právnych obmedzení. Georeferenčné otvorené dáta odkazujú na umiestnenie na mape, napríklad cez GPS súradnice bodu alebo zadefinované plochy a krivky vzťahujúce sa k územiu (napríklad tok rieky, cesty, parcely v katastri, atď.). Týmto spôsobom vedia samosprávy v najjednoduchšej forme poskytnúť obyvateľom prehľadné a vizuálne atraktívne informácie.

Viac otvorených dát Košického samosprávneho kraja nájdete na www.geoportalksk.sk.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.06.2022 14:45
Upravené: 25.01.2023 15:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001