Kraj a dobrovoľní hasiči budú spolupracovať

Memorandum o vzájomnej spolupráci pri výchove obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, záchranných prácach pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ako aj pri organizácii športových činností a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi podpísali 12. júna 2014 predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a predseda Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) v Košiciach Vendelín Fogaraš. Na slávnostnom akte sa zúčastnili aj prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Ladislav Pethö a generálny sekretár Vendelín Horváth.

K základným cieľom obidvoch subjektov patrí ochrana života, majetku a životného prostredia občanov Slovenskej republiky. Tento cieľ, v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, je možno dosiahnuť len za aktívnej spoluúčasti občanov – obyvateľov miest a obcí, využívajúcich aj možnosť združovania sa v základných organizačných jednotkách DPO SR – dobrovoľných hasičských zboroch, ktoré sú základom pre činnosť v hasičských jednotách obce – odbornom orgáne, zriaďovanom obcou.

Regionálna samospráva a dobrovoľní požiarnici podpisom memoranda potvrdili záujem informovať sa navzájom o činnosti a zúčastňovať sa na podujatiach. Spoločným zámerom je aj podpora súťaží v disciplínach hasičského športu, zameraných na získavanie trvalých návykov, zručnosti a vytrvalosti potrebnej pri praktických zásahoch hasičských jednotiek. KSK zaradí dôležité spoločenské, kultúrne a športové podujatia organizované KV DPO Košice do spoločného kalendára významných podujatí pre príslušný rok.

„Zmysluplné možnosti spolupráce vidíme v podpore výchovy detí a mládeže k hasičstvu – či už sú to tábory, detské a mládežnícke súťaže v hasičskom športe, alebo iné mimoškolské a voľnočasové aktivity,“ povedal pri podpise memoranda predseda KSK Zdenko Trebuľa. „Podpora požiarnej ochrany patrí k našim povinnostiam. Ale vnímame aj ďalší rozmer dobrovoľných hasičov – ich schopnosť pritiahnuť v obciach ľudí rôznych generácií k zmysluplnej činnosti, k združovaniu sa a vzájomnej pomoci vo chvíľach ohrozenia, ale aj pri inej dobrovoľníckej činnosti a práci s mládežou. Ak v našich obciach prestanú fungovať iné spolky, hasiči dokážu fungovať stále.“

„Našim záujmom je zachovať pravidelnosť v činnosti, podporovať prácu v regiónoch,“ dodal prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Ladislav Pethö. „Zmena v legislatíve, ktorá sa udiala v posledných rokoch, nám veľmi pomohla, pretože môžeme pracovať systémovo. Dobrovoľní hasiči patria medzi najaktívnejšie občianske združenia na Slovensku. Občania nás vnímajú v posledných rokoch najmä vďaka pomoci pri povodniach a ďalších živelných pohromách. Objavujú sa vďaka tomu ďalší dobrovoľníci. Darí sa nám robiť kus poctivej práce. Práve preto sa chceme ešte viac dostať do povedomia hlavne medzi mladými ľuďmi a združovať tých, ktorí ctia občiansku povinnosť.“

Obidve strany za podpory vlády SR, budú hľadať spoločnú cestu k spolupráci v oblasti výchovy obyvateľstva v rámci ochrany pred požiarmi, odbornej prípravy, školení a výcvikov obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti ako aj pri organizovaní športovej činnosti a súťaží zameranej na ochranu pred požiarmi.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením, právnou nástupkyňou Zväzu požiarnej ochrany ČSFR. História organizácie sa začala písať v roku 1922, keď bola v Trenčíne založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru. V minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou DPO SR dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnej dobe je na Slovensku 2747 dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) s 90 tisíc členmi. Tieto dobrovoľné hasičské zbory podľa územného princípu tvoria okresné a územné výbory. Tiež je ustanovených 8 krajských výborov, každý kraj má zastúpenie v Prezídiu DPO SR. Noví členovia musia absolvovať základnú prípravu, ktorá sa skladá z nástupnej a zdokonaľovacej prípravy. Končí sa teoretickými a praktickými skúškami. Je koncipovaná tak, aby posilnila praktickú časť odbornej pripravenosti dobrovoľných hasičov na zásahovú činnosť. Nezanedbateľná je i práca s mládežou a deťmi. V krúžkoch mladých hasičov dnes pracuje okolo 8.000 detí vo veku od 8 do 15 rokov. Aktivita detí sa odzrkadľuje v hre Plameň, kde si deti rozvíjajú telesné a odborné schopnosti.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto Viktor Klik
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.06.2014 16:00
Upravené: 10.03.2017 13:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001