Košický samosprávny kraj vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj dvoch CT prístrojov

Zdravotnícke zariadenia doposiaľ slúžili v Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi a v Nemocnici s poliklinikou Sv. Barbory v Rožňave. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 3. 3. 2021.

Košický samosprávny kraj v zmysle § 10 ods. 8 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj dvoch CT prístrojov Siemens SOMATOM Emotion 16, rok výroby 2007. Zariadenia sú funkčné, no z dôvodu výmeny za nové je možné ich odpredať a využiť napríklad aj pre veterinárne účely. V zdravotníctve sa prístroj využíva na vyšetrenie chrbtice, mozgu či iných orgánov. Na diagnostiku využíva počítačový vyhodnocovací systém spolu s röntgenom.

Košický samosprávny kraj vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj dvoch CT prístrojovSúťažné podklady s pokynmi pre zostavenie a predkladanie súťažných návrhov sú k dispozícii na stránke Košického samosprávneho kraja. Záujemcovia si ich môžu prevziať aj osobne, a to na adrese: Košický samosprávny kraj, odbor správy majetku, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (č. d. 335).

Predmetom súťaže je CT prístroj SOMATOM Emotion 16, výrobné číslo 39600, ktorý doposiaľ používala Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Jeho minimálna kúpna cena predstavuje 13 000 eur. Pre opätovné uvedenie do prevádzky je potrebné zariadenie namontovať odborne spôsobilou osobou a vykonať odbornú prehliadku a skúšku.

Na predaj je aj CT prístroj rovnakej značky s výrobným číslom 39618, ktorý je umiestnený v Nemocnici s poliklinikou Sv. Barbory v Rožňave. Požadovaná minimálna kúpna cena je vo výške 18 000 eur. Zariadenie je funkčné, inštalované a prevádzkované s odporúčaniami výrobcu, platnými STN a vyhláškami určujúcimi prevádzku takéhoto typu zariadenia.

Súťažné návrhy možno predkladať v lehote do 3. 3. 2021 do 14:30 hod. Výsledok súťaže bude oznámený písomne bezodkladne, najneskôr do 30 dní po posúdení súťažných návrhov komisiou menovanou predsedom Košického samosprávneho kraja.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.02.2021 09:19
Upravené: 02.02.2022 16:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001