Košický kraj prijíma protikorupčné opatrenia

Po analýze protikorupčného auditu, ktorý na Úrade Košického samosprávneho kraja (KSK) vykonala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS), prijíma župa zásadné opatrenia. Verejné peniaze chce investovať účelne a transparentne a do rozhodovania chce vo väčšej miere zapájať aj verejnosť.

Tlačová konferencia k protikorupčným opatreniam KSK„Po nástupe do funkcie bolo viac ako zjavné, že mnohé procesy, či už v rámci Úradu KSK alebo podriadených organizácií nefungujú tak, ako by mali. Košický kraj v rebríčku transparentnosti miest a žúp za rok 2017 skončil, bohužiaľ, na poslednom mieste,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Práve preto nechala župa vypracovať hĺbkový audit, ktorý mal odhaliť konkrétne nedostatky a odporučiť opatrenia, ktoré pomôžu zefektívniť jednotlivé procesy. Transparency International nás nešetrila a zauditovala každý proces. Sme však radi, že poznáme výstupy. Audit je pre nás cestovnou mapou, budeme sa snažiť presadiť z neho čo najviac, pretože je našou snahou rozhýbať Košický kraj k jedným z najtransparentnejších na Slovensku,“ dodal Trnka.

Zadaním auditu realizovaného v období august 2018 až február 2019 bolo najmä to,  aby jeho zistenia mohli slúžiť na revidovanie procesov nastavených v predchádzajúcich volebných obdobiach. Pozornosť expertov Transparency sa zamerala na kľúčové procesy samosprávy s cieľom priniesť podrobný popis rizikových miest v rozhodovacích činnostiach vzťahujúcich sa na originálne kompetencie VÚC. Hodnotené boli najmä roky 2013 až 2017. Audit ukázal, že vo fungovaní Košického samosprávneho kraja existujú rezervy z hľadiska transparentnosti.

Tlačová konferencia k protikorupčným opatreniam KSKNa základe hĺbkovej analýzy 15 vybraných oblastí udelila Transparency kraju výslednú známku C (stred použitej hodnotiacej škály od A po E). Takýto rating prislúcha až siedmim z 15 oblastí. Tri politiky kraja získali dokonca známku D. „Desiatky navrhovaných opatrení by tak mali slúžiť ako podklad pre Košický samosprávny kraj na prehodnotenie daných procesov. V kľúčových politikách, ako sú prístup k informáciám, zapojenie verejnosti do rozhodovania a oblasť rozpočtu, boli zistené nedostatky závažnejšieho charakteru,“ uviedol riaditeľ mimovládnej organizácie Gabriel Šípoš.

Najhoršie hodnotenie bolo prisúdené  oblastiam súvisiacim s etickou infraštruktúrou a predchádzaním konfliktu záujmov, kde boli identifikované závažné nedostatky s možnými rizikami pre neetické správanie alebo neefektívne rozhodovanie.

Transparency sa v rámci auditu pozrela aj na konkrétne zmluvné vzťahy župy vo viacerých oblastiach.  Pri zmluvách s dopravcami poskytujúcimi autobusovú prepravu odhalila neefektívnosť a porušenie legislatívy. Pri zmluvách s poskytovateľom sociálnych služieb a dodávateľom tepla pre školy dokonca aj znaky politického klientelizmu.

Výsledkom protikorupčného auditu sú konkrétne odporúčania, ktoré  Transparency zhrnula v tzv. Pätoro pre Košický samosprávny kraj. Navrhuje zvýšiť štandardy zverejňovania a otvorenosť voči verejnej kontrole, zabezpečiť väčšie zapojenie verejnosti do rozhodovania, prijať etické kódexy volených predstaviteľov KSK, zamestnancov úradu kraja a jeho organizácií, odstrániť zistené legislatívne nedostatky a prehodnotiť zmluvný vzťah pre dodávku tepla do škôl so spoločnosťou Veolia Energy Komfort Košice.

V rámci zvýšenia transparentnosti plánuje košická župa zmeniť rokovania komisií Zastupiteľstva KSK na verejné, prijať VZN, ktorým ustanoví podrobnosti o organizácii referenda, zverejňovať priebežné čerpanie rozpočtu aj register investičných akcií, ktoré plánuje v priebehu roka realizovať. Verejnosť bude mať možnosť vystúpiť na krajských zastupiteľstvách bez toho, aby to schvaľovali poslanci. Okrem toho chce kraj prijať etické kódexy a smernice o etike pre zamestnancov úradu, organizácií aj volených predstaviteľov. „Ďalej nám TIS odporučila, aby výberové konania riaditeľov sociálnych zariadení boli otvorené a bol definovaný postup ich výberu. Košický kraj už postupuje nad rámec tohto odporúčania, nakoľko výberové konania na vedúcich odborov Úradu prebiehali formou verejných vypočutí a v tomto trende chceme pokračovať,“ dodal predseda KSK.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2019 15:00
Upravené: 28.01.2020 17:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001