Košický kraj ako prvý na Slovensku zavádza pravidlá referenda

Týmto krokom chce byť župa lídrom v transparentnosti. Predstavila tiež, aké ďalšie zmeny zavedie zo záverov protikorupčného auditu Transparency International.

Košický samosprávny kraj zavádza prvé protikorupčné opatrenia, ktoré majú zvýšiť transparentnosť. V poslednom hodnotení transparentnosti samosprávnych krajov, v roku 2017, dopadol totiž na poslednom mieste. Po nástupe nového vedenia kraja preto nezávislá mimovládna organizácia Transparency International (TIS) vypracovala Protikorupčný audit. Vyhodnotené v ňom boli silné aj slabé stránky župy a navrhnuté konkrétne odporúčania, ktoré by mali zvýšiť transparentnosť.

„Vítame, že Košický samosprávny kraj vyjadril vôľu nadviazať na prijímanie kódexov aj ďalším budovaním etickej infraštruktúry. Z praxe je totiž známych viacero prípadov, kde prijaté kódexy takpovediac „putovali do zásuvky“ a bez ďalších krokov neviedli k zlepšeniu etického prostredia v daných inštitúciách. Príklady dobrej praxe ukazujú, že oblasti etiky je nevyhnutné venovať kontinuálnu pozornosť. Tá si vyžaduje aj určenie zodpovedných osôb, ktoré budú v tejto oblasti podľa dohodnutých pravidiel vykonávať neustálu činnosť. Či už ide o vyhodnocovanie jednotlivých situácií, poradenstvo, školenia, dohľad, spravovanie súvisiacich registrov alebo komunikáciu s verejnosťou,“ uviedol Gabriel Šípoš, riaditeľ TIS.

Košický samosprávny kraj ako prvý zo všetkých samosprávnych krajov prijíma Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o organizácii referenda. Po novom bude môcť referendum vyhlásiť zastupiteľstvo, ak sa na tom uznesie alebo ak o to petíciou požiada aspoň 30 percent oprávnených voličov. Zastupiteľstvo tiež môže vyhlásiť referendum o odvolaní predsedu. Vo VZN sú presne určené podmienky referenda, hlasovanie, aj kreovanie volebnej komisie. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov a rozhodnutie bude prijaté nadpolovičnou väčšinou ich platných hlasov. „Referendum je základným nástrojom priamej demokracie, prostredníctvom ktorej sa môžu občania priamo podieľať na verejnom dianí. Je to silný nástroj, preto bolo pre nás dôležité prijať pravidlá, akými sa bude konať referendum v našom kraji. Nechceme, aby bolo v budúcnosti zneužívané, ani nadužívané, ale túto možnosť občanom chceme a musíme dať,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Prvé protikorupčné opatrenia košickej župy sa týkajú aj politiky etiky. Kraj doteraz nemal upravené žiadne pravidlá, ktoré by sa týkali prijímania darov volených predstaviteľov aj zamestnancov župných organizácií, konfliktu záujmov, či zneužitia postavenia voleného predstaviteľa a úradného postavenia. Župa preto vypracovala etické kódexy pre zriaďovateľské organizácie a volených predstaviteľov KSK. „Tieto kódexy napríklad zakazujú volenému predstaviteľovi využívať krajské peniaze na vlastnú volebnú kampaň, zavádzajú register darov a nedovoľujú zneužívať výhody plynúce z postavenia, či funkcie,“ vysvetlil predseda KSK. Dodal, že na dodržiavanie etických pravidiel by mala dohliadať Rada pre etiku, ktorá bude fungovať ako poradný orgán zastupiteľstva.

Kraj chce prijať aj Zásady a postup udeľovania verejných ocenení KSK. Novým morálnym ocenením, ktoré môžu získať významné osobnosti, je čestné občianstvo KSK a historická osobnosť regiónu. Župa si týmto ocenením chce uctiť tých, ktorí sa pričinili o rozvoj kraja alebo dosiahli mimoriadne výsledky.

O prijatí prvých protikorupčných opatrení budú rozhodovať krajskí poslanci na najbližšom zastupiteľstve, 26. augusta.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.08.2019 13:30
Upravené: 29.01.2020 15:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001