Košická župa znova upozorňuje na problém pri určovaní počtu žiakov

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka sa v pondelok, 30. septembra zúčastnil rokovania Združenia samosprávnych krajov SK8 v Pezinku. Spoločne s ostatnými predsedami samosprávnych krajov vyjadril znepokojenie nad súčasným stavom Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.

Znepokojený je aj prístupom iných štátnych orgánov k tejto vyhláške, ktorá je elementárnym dokumentom pri určovaní kritérií na prijímanie žiakov na stredné školy. Vyhláška bola zverejnená v poslednom možnom termíne, teda 30.9. Samosprávne kraje majú pritom povinnosť určiť počty žiakov do 15. novembra. „Zverejnením na poslednú chvíľu ministerstvo školstva znižuje župám šance lepšie sa pripaviť na budúci školský rok. Nakoľko stále nepoznáme všetky vstupné údaje, podľa ktorých sa majú prerozdeliť počty žiakov pre jednotlivé odbory, máme obavu, že sa zopakuje situácia, aká nastala aj pred rokom. Potrebujeme začať rokovania so školami, zriaďovateľmi súkromných a cirkevných škôl,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Predsedovia samosprávnych krajov sa zhodli na tom, že vyhláška, ktorá bola v platnosti minulý rok, nebola v praxi vykonateľná. Župy nemali pri prerozdeľovaní počtu žiakov k dispozícii všetky údaje z príslušných orgánov štátnej správy a čiastkové kritériá nezohľadňovali napríklad naplnenosť tried na jednotlivých školách, výsledky žiakov či regionálne špecifiká. „V praxi nastala situácia, že kraje síce určili kvóty pre jednotlivé školy, no v niektorých prípadoch ministerstvo napokon tieto počty navýšilo, a to bez akýchkoľvek kritérií a odôvodnenia. Školy však napokon mali problém naplniť navýšené počty,“ uviedol Trnka.

Predsedovia samosprávnych krajov budú iniciovať stretnutie s ministerstvom, aby nová vyhláška zohľadňovala potreby jednotlivých regiónov, požiadavky zamestnávateľov aj naplnenosť tried na školách. Okrem toho sa zhodli na tom, že určovanie počtu žiakov na školách by malo byť decentralizované na úrovni samosprávnych krajov, ktoré by mali prevziať kompetencie stredného školstva v plnom rozsahu. „Naším spoločným cieľom je mať kvalitné stredné školstvo, ktoré však nedosiahneme tým, že umelo navýšime počty žiakov hlavne na gymnáziách, pretože nám budú títo žiaci chýbať na stredných odborných školách. Ak to takto pôjde ďalej, v  kraji budeme mať aj naďalej nedostatok odborných pracovníkov, ktorých naše firmy dlhodobo požadujú,“ dodal Trnka.

Združenie SK8 preto bude žiadať aj novelizáciu zákona o odbornom vzdelávaní. Kým teraz kraje v rámci preneseného výkonu štátnej správy určujú iba najvyšší počet žiakov pre jednotlivé študijné a učebné odbory, zmenou právneho rámca by mohli určovať smerné čísla v plnom rozsahu. Za týmto účelom chcú iniciovať aj stretnutie s predsedom vlády SR.

Predmetom rokovania Združenia samosprávnych krajov SK8 bolo aj určovanie mzdového normatívu pre školy a školské zariadenia. Určuje ho nariadenie z roku 2008, podľa ktorej normatív nezohľadňuje súčasné náklady, ani aktuálny stav na školách, čo má za následok, že župy musia každoročne dofinancovať gymnáziá a ďalšie kategórie stredných škôl na úkor iných služieb pre občanov. Župani preto budú žiadať ministerstvo školstva o novelizáciu nariadenia a jeho zosúladenie so štátnymi vzdelávacími programami.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.10.2019 13:00
Upravené: 08.11.2021 13:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001