Čo priniesol archeologický výskum v galérii

Archeologický výskum na nádvorí Východoslovenskej galérie v Košiciach začal 9. augusta 2012 a s krátkou prestávkou pokračuje do dnešných dní. Archeologický výskum realizuje archeologická spoločnosť AA TERRA ANTIQUA s. r. o. Rimavská Sobota pod vedením Mgr. Jána Haruštiaka a PhDr. Petra Rotha, PhD.

 

Prebiehajúca II. etapa výskumných prác predstavuje pokračovanie sondážnej časti výskumu, ktorá bola realizovaná v prvej polovici roku 2011. Prvá etapa archeologického výskumu potvrdila na ploche nádvoria prítomnosť asanovaných častí priečneho barokového dvorového krídla pochádzajúceho z pôvodnej budovy Župného domu z konca 18. stor., ktoré bolo asanované počas veľkej prestavby objektu v rokoch 1888 – 1889.

Na základe týchto čiastkových výsledkov boli výskumné práce zamerané na plošné doskúmanie celej plochy nádvoria s cieľom získať ucelený pohľad na celkovú zmenu štruktúry zástavby ktorá prebehla koncom 19 storočia.

Priebežné výsledky výskumu okrem potvrdenia prítomnosti asanovaných častí priečneho barokového krídla doložili existenciu starších stavieb, ktoré stáli na mieste dnešnej Východoslovenskej galérie.

Azda najvýznamnejšie sú pozostatky murovaných stavieb, ktoré môžu byť na základe keramických nálezov datované do obdobia 14. – 15. storočia. Tieto nálezy dopĺňajú poznatky o stredovekom osídlení Košíc. Popri pozostatkoch stredovekých domov boli na ploche nádvoria odkryté dve kamenné pece, ktorých funkcia je predbežne nejasná.

Dôležitým nálezom je súbor 36 nádob, ktoré boli odkryté v priebehu skúmania kamenného objektu plniaceho funkciu chladiarne. Objekt bol zistený v severnom trakte pivničných priestorov galérie.

Pre poznanie hospodárskeho zázemia stredovekej zástavby sú dôležité nálezy drevených konštrukcií, ktoré boli zistené vo východnej časti nádvoria. Ide predovšetkým o zrubové stavby, ktoré pravdepodobne slúžili ako přístřešky, prípadne chlievy pre domáce zvieratá.

Pozoruhodným objektom, ktorý pretína všetky zistené architektúry, je novoveká kamenná kanalizácia. V rámci plochy archeologického výskumu bolo odkrytých takmer 50 m jej trasy.

Archeologický výskum na dvore galérie priniesol predbežne nové poznatky o osídlení centrálnej časti mesta Košice a zároveň doplnil poznatky o spôsobe stavby asanovaných častí Župného domu, v ktorom v súčasnosti sídli Východoslovenská galéria.

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 15:00
Upravené: 07.03.2017 11:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról