Bezplatná služba včasnej intervencie už pomáha konkrétnym rodinám

Od 1. januára 2017 poskytuje Domov sociálnych služieb DOMKO v Parku mládeže v Košiciach novú službu – službu včasnej intervencie. Je určená na podporu rodinám s dieťaťom so zdravotným postihnutím do siedmeho roku veku v rámci celého Košického kraja. Služba je poskytovaná terénnou formou, teda prevažne v rodinách a je bezplatná. Zriaďovateľom služby je Košický samosprávny kraj.

V Košickom kraji je 2250 rodín so zdravotným znevýhodnením, pričom odhadom v každej 50-tej rodine sa narodí dieťa s viacnásobným postihnutím.

Cieľom služby je zabezpečiť optimálny vývoj dieťaťu so zdravotným postihnutím a dostupnosť včasnej intervencie čo najbližšie  k miestu bydliska rodiny. Dôležitá úloha je zlepšiť sociálne začlenenie rodín a dieťaťa do spoločnosti a zvýšiť povedomie služby včasnej intervencie v očiach verejnosti. Rodina je vedená k tomu, aby si sama našla svoju životnú cestu.  Jej výsledkom je inklúzia, resp. sociálna integrácia dieťaťa a rodiny.

Službu včasnej intervencie slávnostne otvorili v pondelok 19. júna 2017 po takmer polročnej existencii v duchu hesla „najprv spoznať, vyskúšať, až potom sa prezentovať".  Na otvorení v priestoroch Domova sociálnych služieb DOMKO prezentovala doterajšie polročné skúsenosti vedúca služby včasnej intervencie Viera Mišková. Konkrétne skúsenosti ponúkla detská genetička a pediatrička MUDr. Mária Andrejková, PhD. i dvaja rodičia, ktorí môžu porovnať stav v čase, keď ešte služba včasnej intervencie neexistovala so súčasnosťou a reálnym posun vpred. Zámer zriaďovateľa predstavila vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK Zuzana Jusková i riaditeľ Domova sociálnych služieb DOMKO Martin Vatra.

Kolektív pracovníkov má dlhoročné skúsenosti z práce s rodinami s dieťaťom so zdravotným postihnutím, ktoré priniesli vzájomné obohatenie všetkých a podporu v duchu hesla: v rodine, s rodinou a pre rodinu.

„Svoju prácu smerujeme k tomu, aby sme zvýšili povedomie ľudí, odborníkov, lekárov, ktorí prichádzajú do prvého kontaktu s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Komunikujeme s nimi o zakomponovaní odporúčaní na včasné vývinové intervencie priamo do lekárskych správ. Stali sme sa tiež členmi Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie,“ hovorí Viera Mišková. „Sila rodiny spočíva v súdržnosti a v tom, že i napriek počiatočným nepriaznivým prognózam nestrácajú nádej a hľadajú možnosti ďalšieho rozvoja pre svoje dieťa. Aj pediatri odporúčajú, nehanbiť sa osloviť a požiadať o pomoc odborníka hneď, ako rodič spozoruje odchýlky vo vývine svojho dieťaťa, aby intervencia bola poskytnutá včas.“

VÝHODY ZRIADENIA SLUŽBY VČASNEJ  INTERVENCIE PRI ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Rodina dostáva komplexnú pomoc pod jednou  strechou v podobe multidisciplinárneho tímu odborníkov z radu zamestnancov. V tíme pracujú psychológ, sociálny terapeut, sociálny pracovník, liečebný pedagóg, fyzioterapeut. Rodina je súčasťou ukážok práce s dieťaťom a vhodných špecifických terapeutických prístupov k nemu, ktoré sú v zariadení aplikované (napr. snoezelen terapia, canisterapia a ďalšie nové prístupy). Rodina konzultuje praktické problémy súvisiace s vývinom dieťaťa, s jeho výchovou. Zariadenie DOMKO disponuje vhodnými priestormi na terapie s dieťaťom, konzultácie, moderne vybavenou herňou s guľôčkovým bazénom, či priestormi na vzdelávacie aktivity a podporné rodičovské skupiny.

POTREBY RODINY

Rodina, do ktorej sa narodí znevýhodnené dieťa, potrebuje predovšetkým včasné stanovenie diagnózy a všetkých súvisiacich okolností. Potrebuje  získať komplexný prehľad o odborníkoch v oblasti vývinu. Potrebuje dostatok informácii a o možnostiach riešenia nielen zdravotnej situácie, ale aj neľahkej finančnej situácie, do ktorej sa rodina dostane. Môže sa tak vyhnúť sociálnej izolácii, ktorá hrozí. Pre rodinu je dôležitá citová podpora a zdieľanie náročnej životnej situácie, v ktorej sa ocitla - že v probléme nie je sama.

ČO PONÚKA SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

1. poradenskú podporu; 2. komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa v oblasti komunikácie, kognitívneho vývinu, motoriky, v sociálno-emocionálnej oblasti a v oblasti hry; 3. preventívne aktivity (vzdelávanie rodičov a verejnosti, tvorba a vydávanie metodických materiálov, podporné rodičovské skupiny, skupinové aktivity pre rodinu s deťmi); 4. sociálnu inklúziu (pomoc rodine nájsť svoje miesto v komunite).

Tu nájdete informácie a kontakt na službu včasnej intervencie v DSS DOMKO Košice

Tu nájdete ďalšie informácie cieľoch a zámeroch služby

KONTAKT:
DOMKO - Domov sociálnych služieb a Služba včasnej intervencie (DSS a SVI)
Park mládeže 3, 040 01 Košice
Tel. kontakt: 0911 142 137, 0911 142 138, 0911 142 139
svikosice@gmail.com
www.dsskepm.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.06.2017 12:49
Upravené: 22.12.2021 16:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001