Ako putovať po horách a neublížiť im

Vývoj multimodálneho dopravného koridoru medzi Košicami a Miškolcom, či zapojenie miestnych aktérov a zvyšovanie ich uvedomenia prostredníctvom podujatí partnerov boli témy siedmej porady Partnerov projektového konzorcia medzinárodného projektu ACCEESS2MOUNTAIN (Prístup k horám), ktorá sa uskutočnila 22. - 24. januára 2014 v Košiciach.

Cieľom projektu ACCEESS2MOUNTAIN (Prístup k horám) je zlepšiť k životnému prostrediu ohľaduplné spôsoby prístupu do zraniteľných častí hôr. Projekt buduje na účinnej spolupráci konzorcia partnerov z ôsmich krajín Európy, ktorí už dosiahli zaujímavé výsledky. Sú nimi napríklad drobné pilotné investičné aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu a mobility v Košickom kraji, analýzy dostupnosti v maďarsko-slovenskom pohraničí, či zaujímavé skúsenosti (najlepšie praktiky) uplatniteľné z partnerských krajín. Projekt z významnej časti financuje program Európskej únie „Juhovýchodná Európa“. Obsahuje rad dôležitých iniciatív (akou je napr. Karpatský dohovor o doprave), ktoré sa pokúšajú zvrátiť nepriaznivý vývoj v oblasti dopravy do hôr.

Medzi témami, ktoré prerokovali partneri v Košiciach, bol napríklad aj vývoj multimodálneho dopravného koridoru medzi Košicami a Miškolcom, zapojenie miestnych aktérov a zvyšovanie ich uvedomenia prostredníctvom podujatí partnerov, prvé výsledky dopravného modelu pre meranie mobility v zraniteľných oblastiach, či najlepšie praktiky zozbierané v oblasti multimodálnej dopravy a integrácia železnice do ponúk cestovného ruchu.

Partneri prediskutovali aj možnosti ďalšej spolupráce na agende a projektoch udržateľnej mobility a cestovného ruchu. Doterajšie výstupy projektu (napr. kompletná štúdia uskutočniteľnosti intermodálnych cezhraničných trás vrátane mapových príloh a zhrnutia v slovenskej, anglickej a maďarskej verzii) sú zverejnené na stránke Agentúry na podporu regionálneho rozvoja n. o. http://www.arr.sk/?projekty&gid=2 alebo na stránke projektu www.access2mountain.eu.

„Štúdia uskutočniteľnosti troch intermodálnych cezhraničných trás v južných oblastiach Košického kraja ukazuje, že intermodálne trasy môžu zlepšiť prístup k horám verejnou dopravou alebo dopravou, ktorá je k životnému prostrediu priateľská," hovorí Henrieta Kiraľvargová z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice. „Vybrané trasy smerujúce do Maďarska zahŕňajú oblasť medzi Košicami a Miškolcom, oblasť Slovenského krasu (Hrušov - Jablonov nad Turňou - Silická Jablonica) a Slanských vrchov (Slanec - Slanská Huta – Izra - Byšta a Skároš - Vyšná Myšľa). Na týchto trasách budeme robiť ďalšie malé investície, týkajúce sa cyklistickej infraštruktúry – napríklad stojany na bicykle pred Jasovskou jaskyňou alebo značenie cyklotrasy v Slanských vrchoch. Pripravená je aj projektová dokumentácia pre cyklotrasu v Slovenskom krase.“

Účastníci porady aj novinári mali mimoriadnu príležitosť previezť sa košickou Detskou železnicou na trase Čermeľ – Alpínka. Detská železnica je jedno z miest drobnej pilotnej investície projektu v regióne Košíc. Cyklisti využívajúci cyklotrasy v Košiciach a okolí dostali vlani v lete možnosť cestovať v detskej železnici v Čermeľskom údolí aj s bicyklom. Do prevádzky sa dostal staronový letný vozeň Ca/u 620 obohatený o vybavenie na prepravu bicyklov. Rekonštrukcia bola súčasťou projektu ACCESS2MOUNTAIN. Vozeň s bohatou históriou, vyrobený začiatkom 20. storočia pre úzkorozchodnú železnicu do Banskej Štiavnice, v roku 2013 dobrovoľníci podrobili rekonštrukcii a prestavali na cyklovagón. Bol opravený pojazd, skriňa i interiér vozňa, v ktorom boli osadené cyklostojany na prepravu bicyklov. Na staniciach v Čermeli a na Alpínke pribudli odstavné plochy s cyklostojanmi.

Projekt Access2Mountain (Sustainable Mobility and Tourism in Sensitive Areas of the Alps and the Carpathians - Udržateľná mobilita a cestovný ruch v citlivých oblastiach Álp a Karpát) je financovaný v rámci operačného programu európskej teritoriálnej spolupráce 2007-13 Juhovýchodná Európa. Jeho hlavným cieľom je environmentálne priateľský cestovný ruch a zlepšenie dostupnosti a prepojenia citlivých regiónov Álp a Karpát. Prospech by mali mať okrem miestnych obyvateľov aj turisti a všetci potenciálni používatelia prostredníctvom vizualizácie jestvujúcich problémov, zvyšovaním povedomia, rozvojom spoločných znalostí a vytvorením monitorovacej základne.

Udržateľný cestovný ruch predstavuje významnú výzvu pre dnešné vidiecke a mestské životné prostredie – hlavne v horských regiónoch Álp a Karpát. Nedostatok a zaostalosť udržateľných dopravných zariadení v spojitosti so stále častejším využívaním automobilov má významný negatívny ekologický dopad. Tento fakt prispel k príprave projektu, ktorého cieľom je zdokonaliť environmentálne priateľskú dostupnosť do a v rámci partnerských regiónov. Ôsmi medzinárodní partneri projektu sú z Rakúska, Talianska, Rumunska, Slovenska, Maďarska, Poľska, Srbska a Ukrajiny. Slovenským partnerom je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n. o. Košice, pričom rozpočet slovenskej časti projektu je 150 000 € a spolufinancovanie, ktoré zabezpečuje KSK je 22 500 € (15 %). Projekt začal v roku 2011 a skončí sa v apríli tohto roku

Nadnárodná výmena hrá kľúčovú úlohu v úspešnom implementovaní projektu a vývoji udržateľnej infraštruktúry cestovného ruchu, hlavne v Karpatoch. Pre projekt je dôležitý prenos skúseností a znalostí získaných v Alpách do regiónu Juhovýchodnej Európy. Ďalším dôležitým faktorom je tvorba atraktívnych ponúk s cieľom zvýšiť udržateľnú mobilitu, železničné a multimodálne spojenia v cestovnom ruchu s dlhodobou perspektívou. Dialóg na rôznych úrovniach so sekretariátmi Alpského a Karpatského dohovoru s cieľom vytvoriť odporúčania pre tvorbu protokolu o doprave ku Karpatskému dohovoru, zabezpečí politickú a inštitucionálnu udržateľnosť projektu a všeobecné rozšírenie výsledkov projektu.

Projekt sa teší širokej podpore na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni: Stály sekretariát Alpského dohovoru, kontaktné body Karpatského dohovoru, Európska federácia muzeálnych a turistických železníc, ministerstvá životného prostredia a dopravy a ďalší pozorovatelia na regionálnej úrovni. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá konzorcium partnerov a v žiadnom prípade neodráža oficiálne stanoviská a názory Európskej únie ani Riadiaceho orgánu programu Juhovýchodná Európa, ktorí nezodpovedajú za použitie informácií uvedených v tejto správe.

Viac informácií: Henrieta Kiraľvargová, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.01.2014 14:00
Upravené: 28.12.2021 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001