Kariéra na úrade KSK

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: projektový manažér.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • prax v oblasti projektového riadenia min. 3 roky,
  • znalosť zákonov znalosť v oblasti štrukturálnych fondov EÚ: zákon č. 292/2014 Z.z o príspevku poskytnutom z EŠIF, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020, Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na PO 2014-2020,
  • práca vo verejnej správe alebo štátnej správe výhodou,
  • ovládanie práce s PC – MS Office, Internet.
  • znalosť anglického jazyka – mierne pokročilý.

Požadované doklady:

  • žiadosť,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od 1 300,- €

Popis pracovného miesta: Zodpovednosť za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP, resp. zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady  emailom na adresu: kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Zápisnica z výberového konania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.02.2023 11:22
Upravené: 05.03.2024 09:02