ID-R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín

Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Logá projektu

Celkové oprávnené výdavky:  5 219 112,33 EUR
Nenávratný finančný príspevok:  4 958 156,71 EUR
Vlastné zdroje:  302 990,38 EUR

Opis projektu:

Projekt rieši úsek cesty v regióne Dolný Zemplín od kumulatívneho staničenia 26,570 po 85,127 km, čo je dĺžka 58,557 km. Samotná obnova asfaltového povrchu/nová konštrukcia vozovky je po napočítaní jednotlivých úsekov v celkovej dĺžke 10,061 km. Cestný ťah je dôležitou spojnicou medzi krajským mestom Košice a obcami smerujúcimi na juh Košického samosprávneho kraja, vedúcou regiónom Abov, pokračujúcou cez Dolný Zemplín smerom na hranicu s Ukrajinou. Projekt bol spracovaný v úzkej nadväznosti na projekt  rekonštrukcie cesty ID R007 II/552  v regióne Abov so začiatkom pred obcou Zemplínska Teplica v okrese Trebišov až po Veľké Kapušany v okrese Michalovce, ktorý je taktiež financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci projektu je na riešenom úseku nevyhnutná obnova krytu vozovky, sanácia vozovky, úprava 17 existujúcich autobusových zastávok (ník a nástupíšť), obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, osadenie/výmena bezpečnostných prvkov - oceľových zvodidiel, osadenie kilometrovníkov, osvetlenie priechodu pre chodcov, osadenie blikačov na priechodoch a aplikácia moderných informačných systémov – 2 meteostaníc. Priechody pre chodcov budú doplnené o svetelné signalizačné zariadenia, tzv. blikače, ktoré vo zvýšenej miere upozorňujú na priechod pre chodcov. Zároveň budú v celej dĺžke komunikácie osadené tzv. kilometrovníky, ktoré úplne absentujú a sú nevyhnutné z hľadiska priestorovej orientácie pri jazde na komunikácii a zlepšujú evidenciu výkonu zimnej a letnej údržby.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému prostredníctvom aktivity rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy.

Výsledok:

Projekt prispeje k zlepšeniu napojenia regiónu na medzinárodnú cestnú sieť a k zvýšeniu mobility a dostupnosti. Stavebnými úpravami cesty II/552 v regióne Dolný Zemplín dôjde k zlepšeniu úrovne cestného priameho napojenia na nadradenú infraštruktúru v koridore TEN-T (koridor D1). Cieľom navrhovanej stavebnej úpravy je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zvýšenie dopravného komfortu užívateľov komunikácie, predĺženie životnosti dotknutých stavebných objektov. Realizáciou predmetnej stavby sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na predmetnej komunikácii, skráti sa doba premávky na cestnej komunikácii, minimalizujú sa náklady na bežnú údržbu ciest, zníži sa hladina hluku, emisií od vozidiel, doplnením bezpečnostných zariadení sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Projekt prispeje k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu v rámci systému verejnej osobnej dopravy vybudovaním zastávkových pruhov a nástupíšť s bezbariérovou úpravou a bezpečných prechodov pre chodcov, úpravou autobusových  zastávok dôjde tiež k segregácii pešej a motorizovanej dopravy. Osadením informačných zariadení  sa zvýši efektívnosť výkonu údržby ciest aj bezpečnosť cestnej premávky.

Autor/zdroj: Ing. Katarína Svistáková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 04.03.2021 10:00
Upravené: 04.03.2021 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról