ID-R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – II. etapa

Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Logá projektu

Celkové oprávnené výdavky:  7 049 134,01 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 6 696 677,31 EUR
Vlastné zdroje: 352 456,69 EUR

Opis projektu:

Projekt rieší stavebné úpravy cesty II/576,ktorá je priamou spojnicou s cestou I/19 (staré číslovanie I/50) s napojením v križovatke Bidovce. Cesta je významnou spojnicou v okrese Košice – okolie s napojením na krajské mesto Košice. Komunikácia I/19 bola obnovená v rámci projektu „Zvyšovanie bezpečnosti na cestách I. triedy“ projekt realizovaný v roku2015 z OP Doprava. Úsek od hranice okresov VT/KS po začiatok obce Herľany v km 22,900 je predmetom schváleného projektu ID-R002 II/576 Bohdanovce –Herľany – I. etapa. V rámci II. etapy úpravy cesty II/576 sa rieší úsek od začiatku obce Herľany v km 22,900 = (kumulatívne km 22,900) – Bidovce –Bohdanovce v km 41,832 = (kumulatívne km 41,664) na hranici križovatky s cestou II/552; mimo úseku v km 32,046 = (kumulatívne km 32,040) až km 33,135 = (kumulatívne km 32,957) dĺžky 1089m, ktorý bol riešený v rámci stavby „ Diaľnica D1 Budimír-Bidovce.V rámci tejto etapy je riešená rekonštrukcia cesty II/576 za účelom odstránenia nevyhovujúceho stavebno-technického stavu vozovky, opráv požadovaných cestných priepustov, výstavby resp. rekonštrukcie autobusových zastávok s doriešením priechodov pre peších s bezbarierovou úpravou, výmena – doplnenie bezpečnostných zariadení a doplnenie meteostanice.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému prostredníctvom aktivity rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy.

Výsledok:

Výsledkom projektu bude celková dĺžka zrekonštruovanej cesty II. triedy –17,843 km. Zlepšenie stavebno-technického stavu cesty spolu s obnovou vodorovného a doplnením zvislého značenia, rekonštrukciou a doplnením zvodidiel bude mat dopad na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženie- prevencia nehodovosti. Vybudovaním dopravných subsystémov sa zvýši úroveň bezpečného pohybu zraniteľných účastníkov cestnej premávky( chodcov a cyklistov).

Autor/zdroj: Ing. Peter Schreiber
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.08.2022 14:27
Upravené: 30.08.2022 15:01