ID-R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – I. etapa

Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Logá projektu

Celkové oprávnené výdavky: 3 117 314,47 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 2 961 448,75 EUR
Vlastné zdroje: 155 865,72 EUR

Opis projektu:

Projekt rieši stavebnú úpravu cesty II/576 v okrese Košice okolie. Cesta II/576 je priamou spojnicou s cestou I/19 (staré číslovanie I/50) napojenie v križovatke Bidovce a je významnou spojnicou v okrese Košice – okolie s napojením na krajské mesto Košice. Rekonštrukcia a stavebné úpravy na ceste II/576 v I.etape sú riešené od hranice okresov Košice-okolie/Vranov n.T., v cca km 16,905 a koniec úpravy je za križovatkou s cestou III/3290 v obci Herľany v km 22,900. V uvedenom úseku cesta II/576 a najmä mostný objektu č.576-009 cez Svinický potok vykazuje nevyhovujúci stavebno-technický stav pre plynulú a bezpečnú cestnú premávku. Cestné priepusty nie sú dostatočne funkčné. Bezpečnostné zariadenia sú z pohľadu platných noriem a predpisov nedostatočné. Úsek cesty II/576 od križovatky Herľany smerom na Banské po hranicu okresu nemá dostatočné najmä šírkové usporiadanie, preto nie je na nej vykonávaná zimná údržba aj ked je cesta otvorená pre cestnú dopravu. Rozšírením cesty v rámci projektu sa vytvoria podmienky pre zimnú údržbu a tým aj na obnovenie verejnej osobnej dopravy.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému prostredníctvom aktivity rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy.

Výsledok:

Výsledkom projektu bude celková dĺžka zrekonštruovanej cesty II. triedy –5,995 km. Zlepšenie stavebno-technického stavu cesty spolu s obnovou vodorovného a doplnením zvislého značenia, rekonštrukciou a doplnením zvodidiel bude mat dopad na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženie- prevencia nehodovosti. Vybudovaním dopravných subsystémov sa zvýši úroveň bezpečného pohybu zraniteľných účastníkov cestnej premávky( chodcov a cyklistov).

Autor/zdroj: Ing. Peter Shreiber
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 15.01.2021 12:01
Upravené: 15.01.2021 12:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról