Podpora vytvorenia technického sekretariátu Rady partnerstva

Hlavným cieľom projektu je budovanie administratívnych kapacít technických sekretariátov za účelom zefektívnenia štruktúry zodpovednej za poradenstvo a pomoc pri realizácii projektov, vyplývajúcich z cieľov územného rozvoja.

Koncept budovania technického sekretariátu v rámci Košického samosprávneho kraja priamo nadväzuje na skvalitnenie odborných personálnych kapacít, ktoré sú kľúčové pre efektívne fungovanie flexibilnej komunikačnej a rozhodovacej platformy pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov v danom území Košického kraja - Rady partnerstva. Naplnením cieľa, ktorým je budovanie odborných personálnych kapacít technického sekretariátu Rady partnerstva sa zabezpečí systematická realizácia a úspešná implementácia IÚS Košického kraja, so zreteľom na participatívny charakter riadenia integrovaného územného rozvoja v kraji. Zodpovedajúcim krokom nevyhnutným pre potreby realizácie projektu bolo založenie Referátu Sekretariátu Rady partnerstva Košického kraja.

Kód projektu: 302081CXU9

Miesto realizácie projektu: Košický samosprávny kraj

Kód výzvy: IROP-PO8-SC81-2022-92

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Názov fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja (2014-2020)

Prioritná os: 8 TECHNICKÁ POMOC – REACT-EÚ

Špecifický cieľ: 8.1 Podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

Hlavným cieľom projektu: Koncept budovania technického sekretariátu v rámci Košického samosprávneho kraja, ktorý  priamo nadväzuje na skvalitnenie odborných personálnych kapacít, ktoré sú kľúčové pre efektívne fungovanie flexibilnej komunikačnej a rozhodovacej platformy pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov v danom území Košického kraja - Rady partnerstva

Hlavné aktivity projektu: budovanie administratívnych kapacít Technického sekretariátu Rady partnerstva

Trvanie projektu: 08/2022 – 11/2023

Celkový oprávnené výdavky: 149 940,97€

Výška nenávratného finančného príspevku:  142 443,92€

Rozpočet KSK: 7 497,05 € (spolufinancovanie 5%)

Logá partnerov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.01.2024 10:49
Upravené: 16.01.2024 10:56