Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj

Projekt „Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj“ je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, Prioritná os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS.

Logá participantov

Základne údaje projektu:

Názov a sídlo prijímateľa: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 68/1, 04 266 Košice
Názov projektu: Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj
Kód projektu v ITMS2014+: 314011ABW8
Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko
Výzva - kód Výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1
Výška NFP: 2 499 996,85 eur
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu: 09/2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu: 02/2023

Štruktúra aktivít projektu:

1. Aktivita - Procesy, systémy a politiky
     1.A - 
Tvorba koncepcií a strategických dokumentov
          1.A1 - Koncepcia uplatnenia SMART princípov KSK (KUSKSK 2020+)
          1.A2 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK
     1.B - Opatrenia na podporu činností smerujúcich k rozvoju regiónu
          1.B1 - Strategicko-analytická jednotka
     1.C - Zavádzanie nových prístupov a nástrojov
          1.C1.1 - Integračná dátovo-analytická platforma (dátová inovácia)
          1.C1.2 - IoT Inteligentné kamery pre Dopravu
          1.C1.3 - IoT Zariadenia pre energetiku
          1.C1.4 - IoT Zariadenia pre životné prostredie
          1.C2.1 - Manažment zmlúv a manažment životného cyklu interných noriem
          1.C3.1 - QlikView
          1.C3.2 - QPR
     1.D - Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, organizačná a procesná optimalizácia
          1.D1 - Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov
     1.E - Vypracovanie metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni samosprávneho kraja
          1.E1 - Metodika a overenie merania a vyhodnocovania indexu SPI „Social Progress Index“
     1.F - Kontrolné systémy
          F1.1 - ASC Agenda zriaďovateľa
          F1.2 - Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy)

2. Aktivita - Zavedenie systémov riadenia kvality
          2.I1 - Zavedenie systému riadenia bezpečnosti ISO/EIC 27001

3. Aktivita - Vzdelávanie
          3.J1 - Vzdelávanie - Implementácia Interných kontrol – školenia interných metodikov
          3.J2 - Vzdelávanie - Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných noriem
          3.J3 - Vzdelávanie - ASC Agenda zriaďovateľa - centrálny zber údajov - školenie pre školy a školské zariadenia
          3.J4 - Vzdelávanie - Správa registratúry – školenie pre OvZP

Popis realizácie aktivít projektu:

1. Aktivita - Procesy, systémy a politiky
V rámci tejto aktivity budú realizované podaktivity zamerané na tvorbu koncepcií a strategických dokumentov, podaktivity na podporu činností smerujúcich k rozvoju regiónu formou vytvorenia a personálneho obsadenia organizačnej jednotky nazývanej v rámci projektu Strategicko-analytická jednotka. Ďalšia podaktivita bude obsahovať zavádzanie nových prístupov a nástrojov pre podporu automatizovaného zberu údajov s napojením na dátové zdroje, ktoré môžu tvoriť údaje v databázach v internom, alebo externom prostredí . vytvorené dva 2 samostatné koncepčné dokumenty strategickej úrovne. Jeden dokument bude realizovaný prostredníctvom externej služby a druhý dokument bude realizovaný vlastnými kapacitami so  zapojením externých  konzultantov.  Podaktivita  Opatrení  na  podporujúcich k rozvoju regiónu umožní vytvoriť novú organizačnú jednotku v rámci projektu nazývanú Strategicko- analytická jednotka, ktorá počas projektu bude zapojená do jednotlivých aktivít projektu s cieľom nastaviť metódy a postupy analytických činností podporujúcich systémové, alebo operatívne generovanie podkladov pre rozhodovacie procesy vedenia. Vytvorenie tejto organizačnej jednotky bude zabezpečené vytvorením 4pracovných pozícii v zmysle výzvy a jeho činnosť počas projektu bude podporovaná podporným tímom tvorených expertmi na regionálny rozvoj a analytické činnosti. Strategicko – analytická jednotka bude jednak prispievať k tvorbe výstupov projektu, ale na druhej strane  bude  prijímateľom  a používateľom  výstupov  aktivity  1.C  Zavádzanie  nových  prístupov       a nástrojov. Hlavnou podaktivitou aktivíty 1.C je obstaranie externej služby na poskytovanie služby Integračnej dátovo-analytickej platformy schopnej napájať sa na internetové statické databázy (non-IoT databázy), alebo IoT dátové zdroje a poskytovať analytickú nadstavbu pre dynamické analýzy rôzneho charakteru nad dátami z napojených dátových zdrojov. To na ktoré dátové zdroje verejne prístupné prostredníctvom internetu sa platforma pripojí, tak to bude na základe analýz a odborných odporúčaní popisovať SMART  Koncepcia.  Z hľadiska pilotného  overenia niektorých dostupných IoT a zároveň z hľadiska prípravy automatizovanej a dátovej podpory procesov energetického manažmentu, vybraných procesov monitorovania cestnej dopravy, alebo zaplnenia parkovísk a overenia schopnosti zbierať údaje z pôdy a lebo zo vzduchu o kvalite životného prostredia. zariadení budú prostredníctvom externej služby pripájané zariadenia, ktoré budú tvoriť zlomok z cieľového stavu v budúcnosti pripojených zariadení zameraných na produkciu vopred vybraných údajov za konkrétnym účelom merania. Ide o dátovú inováciu implementovaním služby v cloude (SaaS) tak, aby aj údaje boli ukladané na bezpečnom cloudovom úložisku prístupné výhradne na základe prístupových práv administrovaných z centrálnej konzoly, ktorú bude mať prístupnú aj zamestnanec oddelenia IKTaKC. Ďalšou podaktivitou v rámci aktivity Zavádzania nových prístupov a nástrojov budú implementované dva nové procesy zamerané na riadenie životného cyklu zmlúv a riadenie životného cyklu interných aktov. Ide o dva samostatné procesy, ktorých spoločnými prvkami je ich vznik a manažment finálnej podoby vhodnej na formalizovanie, aktívnej platnosti až po ukončenie ich životného cyklu.  Ide o procesnú inováciu, ktorá bude obstaraná ako služba pre zamestnancov úradu, ktorí sú buď vlastníkmi, alebo len zúčastnenou stranou týchto procesov. Podaktivty 1.C3.1 a 1.C3.2 sú určené na nástrojové vybavenie produktov procesného modelovania QPR a BI nástroja QlikView strategicko analytickej jednotky a to obstaraním softvéru a jeho nainštalovaním a sprevádzkovaním na existujúcej IKT infraštruktúre úradu so súčinnosťou pracovníkov IKT oddelenia. Podaktivita  Vytvorenia metodiky pre implementáciu a modelovanie procesov úradu a interinštitucionálnych vzťahov bude  dodaná  formou  externej  služby  s cieľom  dosiahnuť  kvalitatívne  vysokú  úroveň  procesného riadenia úradu permanentným udržiavaním procesného modelu a odpovedajúcim vykonávaním reálnych

2. Aktivita - Zavedenie systémov riadenia kvality
Táto aktivita bude zabezpečená externou službou na prípravu organizácie pre manažment informatickej bezpečnosti v zmysle normy ISO/EIC 27001. Jej prínosy budú využívané na zvýšenú ochranu všetkých informácií a najmä v prospech bezpečnej komunikácie s občanmi nášho kraja.

3. Aktivita - Vzdelávanie
Podaktivity vzdelávania budú realizované interne špecialistami v oblasti implementovaných aktivít:

  • Interné kontroly – školenia interných metodikov
  • Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných noriem
  • ASC Agenda zriaďovateľa - centrálny zber údajov - školenie pre školy a školské zariadenia 1 dňové školenie pre vybraných zástupcov všetkých škôl a školských zariadení
  • Správa registratúry – školenie pre OvZP (Školy a školské zariadenia) školenie v rozsahu 1 dňa pre zástupcov škôl a školských zariadení zodpovedných za vedenie Správy registratúry .

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.09.2020 11:03
Upravené: 18.09.2020 13:56