Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj

Projekt „Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj“ je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, Prioritná os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS.

Logá participantov

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Názov a sídlo prijímateľa: Košický samosprávny kraj, Košice - mestská časť Staré Mesto, Námestie Maratónu Mieru 68/1, 04266
Miesto realizácie projektu: Košický kraj
Celková výška oprávnených výdavkov: 2 499 996,85 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 374 997,01 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov KSK: 124 999,84 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95 %
Celková dĺžka realizácie aktivít projektu: 30 mesiacov
Konkrétny cieľ: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Stručný popis projektu:

Projekt „Inteligentný a lepší košický samosprávny kraj“ si kladie za cieľ inovačným spôsobom naplniť obsah odpovedajúc ambicióznemu názvu pomocou osvedčených nástrojov na zvyšovanie efektivity fungovania krajskej samosprávy hlavne v prospech obyvateľov a všetkých samospráv. Inteligentnejším v pripravovanom projekte znamená zvýšiť citlivosť administratívnych procesov na  rozpoznávanie prichádzajúcich požiadaviek a poskytovať primerane kvalifikovanú odozvu v podobe naplnenia poslania kraja. Lepším znamená merateľne zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb občanom a návštevníkom. Inovačným prvkom projektu v oblasti zlepšenia vlastných procesov je kritický pohľad a snaha o radikálnejšiu zmenu (disruptívna inovácia) reagujúc na problémy strategického rozhodovania vo vybraných kompetenčných oblastiach. Zabezpečiť spracovanie vstupných údajov a informácií do rozhodovacieho procesu. Projekt je inovačným projektom z niekoľkých dôvodov. Prvým je, že už samotná výzva je zameraná na využitie najnovších technologických riešení a presadzovanie SMART politík v činnosti kraja. Druhým dôvodom je, že presadzovanie SMART politík sa bude aplikovať prostredníctvom prípravy strategických dokumentov pre všetky VÚC rovnakým spôsobom, čo v konečnom výsledku bude prispievať rozvoju celého Slovenska. Hlavné aktivity projektu sú: Procesy, systémy a politiky - zamerané na tvorbu koncepcií a strategických dokumentov, podaktivity na podporu činností smerujúcich k rozvoju regiónu formou vytvorenia a personálneho obsadenia organizačnej jednotky nazývanej v rámci projektu Strategicko-analytická jednotka. Podaktivity obsahujúce zavádzanie nových prístupov a nástrojov pre podporu automatizovaného zberu údajov s napojením na dátové zdroje. Zavedenie systémov riadenia kvality - aktivita bude zabezpečená externou službou na prípravu organizácie pre manažment informatickej bezpečnosti v zmysle normy ISO/EIC 27001. Jej prínosy budú využívané na zvýšenú ochranu všetkých informácií a najmä v prospech bezpečnej komunikácie s občanmi nášho kraja. Vzdelávanie zamestnancov - vzdelávania budú realizované interne špecialistami v oblasti implementovaných aktivít (interné kontroly, školenia interných metodikov, manažment a evidencia zmlúv, životný cyklus interných noriem, ASC Agenda zriaďovateľa).

Aktivity projektu  v realizácii:

  • Aktivita 1: Procesy, systémy a politiky, začiatok aktivity: 09/2020
  • Aktivita 2: Zavedenie systémov riadenia kvality, začiatok aktivity:  09/2020

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.09.2020 11:03
Upravené: 23.11.2020 16:01