Unikátny areál múzea dostane tvár ako ostrov kultúry

Ostrov kultúry, ktorý vznikne v Uličke remesiel v bezprostrednom susedstve Katovej bašty a Katovho bytu (Východoslovenské múzeum), predstavili vo štvrtok 16. augusta 2012 vedúca odboru kultúry Jana Kovácsová, riaditeľ Východoslovenského múzea Róbert Pollák a autori architektonického návrhu Martin Drahovský a Anton Reitzner.

Projekt patrí do skupiny siedmich investičných akcií, na ktoré získal Košický samosprávny kraj finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013. Nenávratný finančný príspevok na projekt Ostrovy kultúry - Ulička remesiel je 1 480 440 eur. Autormi sú Ing. arch. Martin Drahovský a Ing. arch. Anton Reitzner, zhotoviteľom diela je EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice-Barca.

Východoslovenské múzeum má v správe v danom priestore viacero objektov a v nich prevádzkuje tieto expozície: Miklušova väznica – expozícia Košické storočia a Katov byt, Katova bašta - expozícia Umelecké kovolejárstvo na východnom Slovensku, Rodošto – expozícia Pamätný dom Františka II. Rákocziho. Pre účely múzea je využívaný aj areál Katovej bašty, ktorý má novovytvorený priestor s javiskom a hľadiskom, vhodný na multifunkčné využitie. Rekonštrukcia bola realizovaná z grantu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (EEA GRANTS), ktorý predložil Košický samosprávny kraj pod názvom „Katova bašta – Katov byt”. Stavebne bol objekt a celý areál odovzdaný do používania 30. septembra 2009. Našim zámerom je pokračovať v tomto úspešnom projekte a dotvoriť tak unikátny areál ako ostrov kultúry – otvorenú zónu pre všetkých návštevníkov.

Projekt prispeje k rozšíreniu doteraz vytvorenej kultúrnej ponuky v areáli Katovej bašty a ponúkne verejnosti priestory v Uličke remesiel, kde na doteraz nevyužívanom pozemku vedľa múzea na Hrnčiarskej 11 vznikne areál tradičných remesiel. Prepojí areál Katovej bašty s domom a areálom tradičných remesiel, ktorý bude príťažlivým kultúrnym stánkom múzea s pravidelnými výstavami, rozširujúcimi uchovávanie a rozvíjanie dávnych tradícií. Bude vytvorená expozícia historických remesiel s galériou, spolu s prezentáciou ojedinelých stredovekých archeologických nálezov. V areáli Katovej bašty pribudne expozícia fortifikácie - obranného systému stredovekých Košíc, ktorý bude umiestnený v kazematách Katovej bašty (kazematy = podzemné chodby a pivnice v hradbách pevnosti slúžiace kedysi ako sklady zbraní alebo ubytovací priestor vojsk, prípadne ako väzenie). Na prízemí Pamätného domu Františka II. Rákociho budú informačno-lektorské služby spojené s „Múzeum shopom“. Súčasťou projektu je vytvorenie priestoru pre exteriérovú prezentáciu a workshopy. Lákadlom bude určite interaktívna dobývacia veža pre deti. Vďaka projektu pribudne múzeu rozsahom najväčšia interiérová a exteriérová prezentácia kultúry v chápaní expozícií, výstav a podujatí (divadelné vystúpenia, premietanie filmov, koncerty a pod.). Vzhľadom na umiestnenie v historickom centre Košíc bude areál magnetom cestovného ruchu a bude vhodný aj na zážitkové prezentácie pre návštevníkov (napr. Noc múzeí, Gurmán Fest).

Realizácia projektu je rozdelená na niekoľko stavebných objektov – rekonštrukcia kazemát, vonkajšia expozícia kazemát, lektorská terasa, výstavný dom dvora remesiel, dobývacia veža a drobná architektúra dvora remesiel. S projektom podporeným z eurofondov súvisí aj ďalšia investícia, ktorá je financovaná z vlastných zdrojov – preložka trafostanice.

Rekonštrukcia kazemát

Kazematy sú tvorené strieľňami z obdobia neskorej gotiky a rannej renesancie, postavenými na neskorogotických základoch a prístavbou a nadstavbou z neskoršieho obdobia. Prestavba mala byť podľa existujúceho modelu iba arkádou. Murované steny však zakryli pohľad do kazemát. Dnes sú v nich skladové priestory. Rekonštrukcia vráti vizuálne spojenie nádvoria a kazemát, sprístupní ich a upraví do podoby vhodnej pre expozičné priestory. Vznikne tu expozícia mestskej fortifikácie, centrálna strieľňa dostane autentickú podobu. Vznikne reprezentatívnejší priestor pre predaj vstupeniek a suvenírov so samostatnými hygienickými priestormi pre návštevníkov. Zlepšia sa aj podmienky pre lektorov – stacionár s vlastnou kuchynkou a toaletami, pribudne nový plynový kotol a doterajšie elektrické vykurovanie nahradí systém ústredného vykurovania.

Vonkajšia expozícia kazemát

Ideovo bude nadväzovať na expozíciu v interiéri kazemát. Vytvoria ho tri historické delá osadené na vyvýšených pódiách

Lektorská terasa

Terasa nad vstupom do reálu poskytuje výnimočnú príležitosť pre návštevníkov ktorí majú záujem o program lektorských prednášok o histórii areálu aj histórii Košíc. Prednášky môžu absolvovať bez rušenia bežnej prevádzky. Už v súčasnosti areál využívajú pedagógovia na výučbu histórie. Sfunkčnenie a sprístupnenie terasy zvýši atraktivitu prostredia. Rekonštrukcia sa sústredí na statickú stabilizáciu a sanáciu konštrukcie terasy, odstráni zatekanie z povrchu terasy, upraví povrchy a postará sa o rekonštrukciu výplní otvorov podlubia a terasy.

Výstavný dom dvora remesiel

Objekt bude na samostatnej parcele na Hrnčiarskej 11. V kontakte s Hrnčiarskou ulicou bol lokalizovaný základový múr objektu postaveného po zbúraní hradobného systému. Postupným odkrývaním sa objavili rôzne úrovne historickej zástavby. Keďže ide o ojedinelý prípad pozemku, ktorý je situovaný kolmo na hradobný systém, vyskytla sa unikátna príležitosť prezentovať profil hradieb. Odkryté nálezy budú návštevníci vidieť vďaka sklenenej podlahe a nasvieteniu. Samotný objekt výstavného domu bude určený na expozíciu histórie remesiel s lektorskou miestnosťou a pracovňou v podkroví.

Dobývacia veža

Model veže bude ilustrovať funkciu hradieb a spôsob dobývania mesta. Zatraktívni prostredie pre deti a mládež a umožní aj simulovať historické boje pri rôznych akciách, ktoré múzeum pripravuje. Konštrukcia veže bude drevená, s dvoma podlažiami, so zaveseným sklápacím dobývacím mostíkom a strelnou terasou. Vo veži bude nainštalované aj baranidlo – hojdačka a kĺzačka.

Drobná architektúra dvora remesiel

Tvoria ju architektonické prvky nutné pre naplnenie funkcie areálu a dotvorenie prostredia – oplotenie a vonkajšia brána zo Starej baštovej, dvojkrídlová bránka v kamennom múre, prezentačné drevené stánky remesiel, lavičky, koše na odpadky, bicyklové stojiská. Ďalšie stavebné práce tvoria preložky a prípojky médií, kanalizácie, vonkajšie osvetlenie, terénne úpravy a zavlažovací systém. Ich časové väzby budú zosúladené so stavbou Mesta Košice v projekte Rekonštrukcia dlažby a osvetlenia.

Otvorené zóny - Ostrovy kultúry v zariadeniach v pôsobnosti KSK

Sedem investičných projektov odštartoval Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013 pod spoločným názvom Ostrovy kultúry. Na realizáciu získal prostriedky z Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur. Spôsob financovania v prípade všetkých projektov z ROP je v štruktúre: 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z vlastných zdrojov prijímateľa.

Sedem investičných projektov vytvorí atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Základnou filozofiou je vytvoriť ostrovy kultúry v šiestich otvorených zónach a v Uličke remesiel a ich prostredníctvom zmeniť prístup k návštevníkom. Prilákať ich, ponúknuť im otvorený priestor, ktorý môžu využiť, aj keď nie sú stálymi návštevníkmi. Ostrovy kultúry vzniknú v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a na Hrnčiarskej ulici, v Uličke remesiel, kde v susedstve Miklušovej väznice pribudne Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel. Hlavným cieľom je zveľadiť kamenné inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo různorodých kultúrnych podujatí.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.08.2012 00:00
Upravené: 13.06.2021 13:41