Po analýze je už k dispozícii nová výpočtová technika

Košický samosprávny kraj začal v apríli 2012 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) realizovať projekt „Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja“. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a štátneho rozpočtu, KSK zabezpečuje 5 % z vlastných zdrojov. Regionálna samospráva získala na realizáciu nenávratný finančný príspevok vyše 4,5 milióna eur. Termín ukončenia je marec 2015.

Cieľom projektu je zjednodušiť občanom prístup k službám samosprávneho kraja a zabezpečiť kvalitnejší a rýchlejší tok informácií. To by malo priniesť väčšiu efektivitu pre občanov, ale aj pre samosprávu. Výstupy projektu budú kompatibilné s Ústredným portálom verejnej správy, ktorý je realizovaný v rámci eGovernmetu. Za obdobie apríl – október 2012 sa z celkovej sumy určenej na realizáciu projektu vyčerpalo 1 015 312,75 EUR.

Realizácia projektu prebieha v piatich hlavných aktivitách: 1. Analýza a návrh riešenia, 2. Implementácia, testovania a kontrola kvality, 3. Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien, 4. Manažment projektu, 5. Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia.

Implementácia sa začala v apríli manažmentom projektu, v rámci ktorého bol v júni vypracovaný projektový iniciálny dokument. Ten predstavuje kľúčový nástroj na zabezpečenie správnej, riadnej, včasnej a bezproblémovej realizácie projektu. Začalo sa aj s vypracovaním Analýzy a návrhu riešenia a Legislatívnej analýzy, návrhu a implementácie zmien.

Analýza a návrh riešenia sú prioritne zamerané na návrh konkrétnych elektronických služieb a spôsobov ich implementácie. Zahŕňajú aj analýzu súčasného stavu, procesnú analýzu, use case analýzu, návrh dátových štruktúr a dátových tokov. Ukončenie analytickej časti je naplánované do konca roku 2012.

Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien má prierezový charakter, bude sa robiť počas celej doby trvania projektu. Podstatou je formovanie právneho rámca prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, ktoré budú definovať rozsah poskytovaných služieb a spôsob ich vybavovania prostredníctvom nových technológií. Tým sa zabezpečí plná funkčnosť a použiteľnosť elektronických služieb VÚC pre všetkých používateľov. V septembri 2012 bola ukončená inicializačná fáza legislatívnej analýzy.

V septembri 2012 sa začalo aj s implementáciou, testovaním a kontrolou kvality, ktorá je kľúčová pre zavedenie elektronických služieb VÚC. Realizovali sa prierezové aktivity ako riadenie a koordinácia vývoja modulov, nákup výpočtovej techniky a nákup licencií, služby súvisiace so zabezpečením infraštruktúry a testovanie komponentov. V septembri sa zrealizovala časť dodávky licencií pre workflow, DMS a registratúru. V októbri bola zrealizovaná kompletná dodávka výpočtovej techniky – serverová farma, diskové pole, zálohovanie, infraštruktúra.

Na verejne prístupnom mieste v budove Úradu Košického samosprávneho kraja bola v septembri osadená informačná tabuľa zabezpečujúca publicitu projektu pre verejnosť.

Logá partnerov Operačného programi Informatizácia spoločnosti

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Ďalšie informácie:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.11.2012 16:00
Upravené: 07.03.2017 14:16