KSK začína realizovať projekt na zlepšenie elektronických služieb

Vybudovanie integrovaného informačného systému Košického samosprávneho kraja je cieľom projektu Elektronizácia služieb vyššieho územného celku KSK.

Projekt sa uskutočňuje na základe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov KSK. Financovaný je zo štrukturálnych fondov EÚ, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), v rámci Operačného programu Informatizácie spoločnosti (OPIS). Regionálna samospráva získala na realizáciu nenávratný finančný príspevok vyše 4,5 milióna eur, termín ukončenia je marec 2015.

Výsledkom projektu bude sprístupnenie elektronických služieb vyššieho územného celku a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti. Prinesie efektívnu integráciu elektronických služieb regionálnej samosprávy do celkovej architektúry eGovernmentu (Ústredný portál verejnej správy), sprístupní elektronické služby verejnosti a zabezpečí ich použiteľnosť. Prostredníctvom tohto projektu bude občanovi k dispozícii 57 nových alebo inovovaných povinných služieb a zavedených 73 voliteľných elektronických služieb.

Košický samosprávny kraj sprístupní služby občanom, návštevníkom, podnikateľom aj prostredníctvom verejného internetu. V priebehu 36 mesiacov budú vytvorené alebo inovované elektronické služby, ktoré poskytuje regionálna samospráva napríklad v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva, stredného školstva, kultúry, územného plánovania, regionálneho rozvoja, pri fungovaní Zastupiteľstva KSK. Vďaka projektu elektronizácie služieb by mali občania získať lepšiu možnosť komunikovať s regionálnou samosprávou prostredníctvom internetu. Znížiť by sa malo klasické administratívne zaťaženie občanov, klientov, podnikateľov, ktorí využívajú služby. Cieľové skupiny by mali pocítiť zvýšenú kvalitu služieb, procesy pri ich poskytovaní by sa mali zlepšiť, zrýchliť a zjednodušiť.

Elektronické služby vyšších územných celkov sú rozdelené do dvoch častí – na povinné a voliteľné. Medzi povinnými je napríklad pripomienkovanie návrhu rozpočtu a záverečného účtu, elektronické platenie pokút a poplatkov, poskytovanie dotácií na kultúru a šport, vybavovanie sťažností a podnetov, ohlasovanie problémov na cestách, zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku, pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu, poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnej starostlivosti, register poskytovateľov sociálnych služieb, voľné miesta pre študentov na školách, elektronické verejné obstarávanie, zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva, dochádza poslancov, hlasovania, VZN, ordinačné hodiny ambulancií, prevádzkový čas lekární.

Medzi voliteľnými službami je napríklad schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy, informácie o cestovnom ruchu v regióne, o civilnej ochrane, o pohotovostných službách v lekárňach, vybavovanie petícií, poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, stav a zjazdnosť ciest, predaj a prenájom prebytočného majetku, poskytovanie základného sociálneho poradenstva, informovanie o ochrane práv dieťaťa, o životnom prostredí, poskytovanie súťažných podkladov pre verejnú súťaž, informovanie o dani z motorového vozidla, elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC, zverejňovanie výberových konaní, organizačná štruktúra úradu VÚC, informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu a ďalšie služby.

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) je jedným zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu Európskej únie. Využíva finančné prostriedky európskych spoločenstiev s cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Prispieva k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú. ERDF je zdrojom nenávratnej finančnej pomoci pre projekty realizované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Logá partnerov Operačného programi Informatizácia spoločnosti

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.04.2012 05:30
Upravené: 07.03.2017 14:16