Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Archív zákazok s nízkou hodnotou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

07.06.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Porealizačné zameranie budovy súp. č. 692 na pozemku parc. č. 1157 a pozemkov registra C KN parc. č. 1157 o výmere 2764 m² a parc. č. 1158 o výmere 685 m². Všetky nehnuteľnosti sa...

 
07.06.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Identifikácia pozemku registra E KN parc. č. 179/2 o výmere 2742 m² do stavu C KN vrátane vytýčenia jeho hraníc a zameranie časti pozemku registra C KN parc. č. 180/2 o výmere 672...

 
07.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra C KN parc. č. 49/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 v katastrálnom území Barca, obec...

 
06.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. 360/2, záhrady o výmere 102 m2 v katastrálnom území Gelnica, vrátane príslušenstva...

 
06.06.2017

Vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu

       

Vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu s výkazom výmer v kat. území Terasa, okres Košice II., na zameranie oplotenia medzi pozemkom registra C KN parc. č. 1871/19, vedeného na LV č....

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2024 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.