Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Politika prideľovania miest a kontroly v sociálnych zariadeniach

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V oblasti sociálnej politiky plní Košický samosprávny kraj úlohy na úseku poskytovania sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany. Poskytuje pomoc občanom kraja, ktorí sú odkázaní na pomoc kraja z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu, zdravotného postihnutia alebo preto, že sa ocitli v nepriaznivej a krízovej životnej situácií (strata bývania, nedostatok príjmu, je na nich páchané násilie, ukončili pobyt v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, t.j. zariadení, do ktorých boli umiestené ako deti po odňatí z biologickej rodiny a pod.), ktorú nie sú schopní riešiť vlastnými silami, ani v rámci širšej rodiny.

Medzi hlavné kompetencie Košického samosprávneho kraja patrí:

Prehľad kompetencií Košického samosprávneho kraja, vrátane platnej legislatívy, je zverejnený na webstránke KSK.

Sociálne služby pre občanov poskytuje kraj vo vlastných zariadeniach, ktoré pre tento účel zriadil alebo u tzv. neverejných poskytovateľov (cirkevné organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie a pod.), pričom občan si môže sám, na základe vlastného výberu, vybrať zariadenie, v ktorom chce, aby mu bola služba poskytovaná.

Košický samosprávny kraj poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach:

Celkový zoznam poskytovateľov, ktorí na území kraja poskytujú sociálne služby, je uvedený v Registri poskytovateľov sociálnych služieb. V registri poskytovateľov sociálnych služieb je možné vyhľadávať poskytovateľov a jednotlivé zariadenia podľa druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby, podľa okresov a pod.

Postup pri poskytovaní sociálnych službieb

Kontroly v zariadeniach sociálnych služieb

Košický samosprávny kraj je povinný vykonávať u poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby na území kraja, kontrolu:  

Cieľom kontrolnej činnosti kraja je zabezpečiť, aby sociálne služby boli občanom kraja poskytované na primeranej úrovni, aby pri poskytovaní služby neboli porušované práva občanov a aby sociálne služby boli poskytované v súlade s príslušnou legislatívou.
V rámci kontrolnej činnosti ukladá kraj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie.
Kontrolná činnosť sa vykonáva podľa spracovaného usmernenia kontrolnej činnosti, ktoré je verejne prístupné na webstránke KSK.

Zoznam vykonaných kontrol za príslušný rok.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Mgr. Zuzana Nemcová
odbor sociálnych vecí
tel.: 055 7268 280
E-mail: zuzana.nemcova2@vucke.sk

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.