Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kompetencie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Oblasť sociálnych služieb  upravuje Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  Hlavnou úlohou kraja v oblasti sociálnych služieb je:

Košický samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom  poskytovaním alebo zabezpečením poskytovania sociálnej služby predovšetkým v:

Pretože systém sociálnej pomoci nie je jednoduchý a pre našich občanov môže byť aj neprehľadný vytvoril odbor sociálnych vecí a zdravotníctva kanceláriu prvého kontaktu poskytujúcu základné sociálne poradenstvo.

Ochrana práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Oblasť sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  upravuje Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele. Úlohou kraja je prijímať opatrenia na  predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovanie a opakovanie porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.