Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Predaj a nájom majetku

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Pri hospodárení s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) sa postupuje v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a  Zásadami hospodárenia s majetkom KSK v platnom znení (ďalej len „zásady“): Zásady hospodárenia s majetkom KSK

Majetok vo vlastníctve KSK tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok,  iných majetkových práv a záväzkov.

KSK hospodári s majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zriadená podľa osobitného predpisu. Správcami majetku KSK sú: Správa majetku KSK, Správa ciest KSK, školy a školské zariadenia, sociálne zariadeniakultúrne organizácie.

Predaj majetku KSK

Nehnuteľný a hnuteľný  majetok vo vlastníctve KSK je možné odpredať len v súlade so zákonom a zásadami.

Informácie o majetku schválenom  Zastupiteľstvom KSK na predaj na základe obchodnej verejnej súťaže alebo priamym predajom sú zverejnené na webovej stránke KSK: Prehľad o prebytočnom majetku KSK

Na webovej stránke KSK sa zverejňujú  aktuálne ponuky na predaj majetku: Ponuky na predaj majetku KSK

Nájom majetku KSK

Nehnuteľný a hnuteľný  majetok vo vlastníctve KSK  je možné prenajať len v súlade so  zákonom a zásadami. Na webovej stránke KSK sa zverejňujú  aktuálne ponuky na nájom majetku: Ponuky na nájom majetku KSK

Informácie o nehnuteľnom majetku na nájom na základe obchodnej verejnej súťaže alebo priamym nájmom sú zverejnené na webovej stránke KSK alebo ak je majetok zverený do správy, tak aj na webovej stránke správcu.

Povinné informácie k majetku

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sú zverejnené na webovej stránke KSK.

Elektronické služby – majetok

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Darina Šebeňová
vedúca odboru správy majetku
tel.: 055 7268 322
E-mail: darina.sebenova@vucke.sk

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.