Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Postavenie hlavného kontrolóra

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Voľby hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie a plat hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva Zastupiteľstvo KSK.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru. Hlavný kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

Hlavný kontrolór je zamestnancom KSK. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne a neprihliada na príkazy, ktoré sú v rozpore so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Počas výkonu funkcie nemôže byť členom politickej strany alebo politického hnutia.

Plat hlavného kontrolóra je 70 % platu predsedu samosprávneho kraja vrátane paušálnych náhrad. Zastupiteľstvo KSK môže schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu až do výšky 30 % súhrnu platov.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach Zastupiteľstva KSK s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených Zastupiteľstvom KSK.

 

Úlohou hlavného kontrolóra je najmä:

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.