Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kontrolná činnosť v KSK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj (KSK) je povinný utvárať v rámci svojej pôsobnosti účinný systém kontroly, zriadiť funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a voliť hlavného kontrolóra. Samosprávny kraj je tiež povinný vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon kontroly a zriaďuje útvar hlavného kontrolóra.

Postavenie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje § 19 až 19f zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Pravidlá kontrolnej činnosti

Pri výkone kontrolnej činnosti sa postupuje podľa základných pravidiel ustanovených v § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa pravidiel kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, ktoré boli schválené uznesením č.336/2016 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. apríla 2016.

Rozsah kontrolnej činnosti

Kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä kontrola:

Kontrolnej činnosti podlieha:

Plán kontrolnej činnosti

Zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra KSK vykonávajú kontrolnú činnosť na základe plánu kontrolnej činnosti.

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK je zostavovaný na obdobie polroka hlavným kontrolórom a predkladaný na schválenie Zastupiteľstvu KSK.

Pri zostavovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti sa vychádza z:

Informácie o výsledkoch vykonaných kontrol

V prípade zistenia nedostatkov kontrolný orgán o kontrolných zisteniach vypracúva návrh správy a po vyhodnotení prípadných námietok následne správu o výsledku kontroly. Ak kontrolný orgán nezistí nedostatky vypracúva len správu o výsledku kontroly.

Výsledky z ukončených kontrol sa zverejňujú na webovom sídle KSK v rozsahu najmä:

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.