Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kultúra

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

„Košický samosprávny kraj - región s jedinečnou kultúrnou identitou a  hrdým  imidžom dynamicky sa rozvíjajúceho sa územia, kde kultúrna rozmanitosť, moderná ponuka kvalitných služieb a zachované kultúrne dedičstvo podporujú spolupatričnosť, hrdosť, kreativitu a aktivitu obyvateľov, záujem a spokojnosť návštevníkov.“

Oblasť kultúry je významným faktorom kvality života obyvateľstva a dôležitou súčasťou hospodárskeho a sociálno-ekonomického rozvoja Košického samosprávneho kraja. Krajská samospráva prostredníctvom odboru kultúry a cestovného ruchu mapuje kultúrne potreby a zabezpečuje kultúrne služby pre jeho obyvateľov i návštevníkov.

KSK je v súčasnosti zriaďovateľom 20 kultúrnych organizácií s právnou subjektivitou, ktoré zamestnávajú vyše 500 profesionálnych zamestnancov. Geografické rozmiestnenie sídel kultúrnych zariadení prevažne vo väčších mestách regiónu sleduje zámer dostupnosti kultúrnych služieb pre všetkých obyvateľov kraja. Rôznorodosť kultúrnych zariadení predurčuje ich poslanie, ktorým je

Mapa kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK                  (po kliknutí na obrázok sa zjaví legenda):

Mapa kultúrnych organizácií KSK platná od 1.1.2021

Kompetencie KSK voči riadeným organizáciám spočívajú predovšetkým v koordinácii, aktivizácii a hospodársko - riadiacej činnosti, ale aj v nastavovaní a usmerňovaní strategického rozvoja kultúry. KSK pri tejto činnosti využíva finančné prostriedky z vlastného rozpočtu, ale získava ich aj z ďalších externých zdrojov z rôznych projektov, grantov a dotačných schém.

Mimoriadne významným rozvojovým impulzom v oblasti kultúry bol od roku 2008 projekt Košice- európske hlavné mesto kultúry 2013, do ktorého sa krajská samospráva zapojila investične i programovo. V meste Košice sa realizoval projekt  Ostrovy kultúry s cieľom zatraktívniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v meste a v regióne je to dlhodobý rozvojový program Terra incognita, ktorého cieľom je rozvíjať v kraji kultúrny turizmus.

Záverečná prezentácia - Prínos KSK k projektu EHMK 2013 (PDF, 10MB)


Zároveň sa za uplynulé roky podarilo zrealizovať a dokončiť ďalšie významné rekonštrukcie objektov poskytujúcich kultúrne služby a výsledky investičných aktivít dokumentuje obrazom prezentácia nižšie.

Obnova kultúrneho dedičstva v Košickom kraji predstavuje jednu z najrozsiahlejších investícií do kultúrnej infraštruktúry na Slovensku a v rámci nej boli využité finančné prostriedky z európskej a národnej úrovne ako aj vlastné zdroje regionálnej samosprávy.

Rozvoj kultúry v Košickom samosprávnom kraji je postavený na týchto princípoch:

REGIONÁLNA KULTÚRNA IDENTITA

Regionálna kultúra je jedným z nosných prvkov budovania regionálnej identity obyvateľov – ich vzťahu k regiónu. V meniacom sa globalizovanom multikulturálnom svete sa prostredníctvom rozvoja regionálnej kultúry posilňuje orientácia na pozitívne hodnoty, zodpovednosť, aktivita a zdravá hrdosť človeka na miesto, kde žije. Cez jedinečné bohatstvo hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva kraja sa profiluje nenapodobiteľný a rozmanitý obraz Košického regiónu pre všetkých jeho obyvateľov návštevníkov.

PROSPERITA

Kultúra je nástroj na ekonomickú prosperitu regiónu cez systematicky riadený kultúrny turizmus a rozvoj kreatívneho priemyslu.  Využitie ekonomického potenciálu kultúry prispieva k zvýšeniu dynamiky rozvoja územia a prináša tvorbu nových pracovných miest v kreatívnom priemysle i cestovnom ruchu so špecifickým dôrazom na kultúrny turizmus.

KVALITA A INOVÁCIE

Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych služieb postavená na autentických tradíciách a zároveň reflektujúca inovácie a moderné trendy, slúži na uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov regiónu a prispieva k vyššej kvalite života.

DIVERZITA A INKLÚZIA

Kultúrna, prírodná, etnická a rovnako tak náboženská rozmanitosť  je charakteristickým znakom  bohatstva Košického regiónu. Zachovávanie tejto výnimočnej diverzity  a zároveň jej sprístupňovanie širokej verejnosti vhodnými formami vytvára cenné synergické efekty. Zapájanie všetkých cieľových skupín je dôležitým prvkom kultúrnej participácie obyvateľstva, ktorá predstavuje základnú formu účasti verejnosti v kultúrnych službách.

SPOLUPRÁCA A PARTNERSTVO

Kultúrna politika KSK je otvorená pre spoluprácu s ďalšími aktérmi (napr. obce, mestá). Nezávislí kultúrni operátori a mimovládne  organizácie z tretieho sektora pôsobiace v oblasti kultúry dopĺňajú komplex kultúrnych služieb a sú odrazom kreativity jednotlivcov a životaschopných komunít. V záujme dosahovania integrovaných riešení je dôležitá spolupráca so subjektmi z iných oblastí (napr. školstvo, sociálne veci a pod.), rovnako tak nielen domáca ale aj zahraničná spolupráca.

DOSTUPNOSŤ

Umožnenie prístupu ku kultúrnym službám sa prejavuje v ich priestorovom a geografickom rozmiestnení v regióne, ako aj v podobe foriem, ktorými s ku užívateľovi dostávajú (napr. virtuálny priestor a pod.)

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.