Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odbor projektov a investícií

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zaoberá sa projektmi z národných operačných programov,  z grantov, projektom prijatých zastupiteľstvom, podáva Žiadosti o poskytnutie NFP, Žiadosti o platbu, podáva monitorovacie správy ukončených projektov, vyhľadáva možnosti realizácie projektov v kraji.

Investičné aktivity odboru sú zamerané na prípravu a realizáciu projektov investičnej výstavby, zabezpečenie projektovej dokumentácie a stavebných prác na objektoch v správe KSK – cesty II. a III. triedy, zariadenia sociálnych služieb, kultúrne a školské zariadenia a ďalších objektoch vo vlastníctve VÚC.

V rámci odboru projektov a investícií je zriadený Referát stratégie a analýz, ktorý plní aj úlohu analytickej jednotky s cieľom nastaviť riadiace a kontrolné procesy tak, aby pomohli flexibilne merať plnenie strategických cieľov a vytvárať podklady pre strategické rozhodovanie a korekcie za účelom dynamizácie aplikovania rozvojových opatrení v regióne.

KSK začlenil Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej aj IPC pre EŠIF) pod odbor projektov a investícií. IPC pre EŠIF poskytuje bezplatné poradenstvo, informácie o aktuálnych výzvach, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci.

Databáza projektov je delená na:

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Peter Harčarik
Odbor projektov a investícií
tel.: 055 7268 341
E-mail: peter.harcarik@vucke.sk

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.