Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Činnosti KSK v oblasti Dopravy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Pozemné komunikácie

KSK je vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území okrem prejazdných úsekov cez mesto Košice. KSK zriadil príspevkovú organizáciu Správu ciest Košického samosprávneho kraja (Správa ciest KSK), za účelom správy, bežnej a zimnej údržby ciest.

Korešpondenčná adresa:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk
Dispečing: 055/78 60 061
Dispečing nonstop: 055/39 59 000

Na internetovej adrese www.scksk.sk sú k dispozícii podrobné informácie o Správe ciest KSK a jej činnosti, ďalej dopravné informácie o aktuálnych obmedzeniach dopravy, uzávierkach a obchádzkach, tiež základné údaje o cestách II. a III. triedy a mostoch vo vlastníctve KSK a mapy cestnej siete na území Košického kraja. Podrobné údaje o cestnej sieti na území celej Slovenskej republiky spravuje Cestná databanka Slovenskej správy ciest a sú k dispozícii na adrese www.cdb.sk.

KSK v spolupráci so Správou ciest KSK zabezpečuje:

Správa ciest KSK zároveň vykonáva:

KSK a Správa ciest KSK sa tiež vyjadrujú k zámerom iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti, napríklad ku:

Správa ciest KSK vykonáva okrem hlavných činností aj doplnkovú ekonomickú činnosť – služby pre vlastníkov ostatných komunikácií. Portfólio doplnkovej ekonomickej činnosti tvoria tieto služby:

KSK a Správa ciest KSK pri svojej činnosti úzko spolupracuje s:

Pravidelná autobusová doprava

KSK je dopravný správny orgán pre pravidelnú autobusovú dopravu, t. z. že udeľuje dopravné licencie, schvaľuje cestovné poriadky a vykonáva odborný dozor nad pravidelnou autobusovou dopravou v kraji.

Nakoľko KSK objednáva a financuje služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, ktoré zabezpečujú dopravcovia eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s., zaoberá sa aj tvorbou cestovných poriadkov. Hlavným cieľom je poskytnutie optimálnej dopravnej ponuky s dôrazom na hospodárnosť, odstraňovanie súbežností a vytváranie nadväzností na ďalšiu ponuku verejnej dopravy, ktorú financujú Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (železničná doprava) a mestá (mestská doprava).

Pripomienky a návrhy cestujúcej verejnosti na zlepšenie prímestskej autobusovej dopravy odporúčame predkladať na:

Výhrady a podnety cestujúcich na nedodržiavanie cestovného poriadku, porušenie tarifnej povinnosti (nevydanie cestovného lístka alebo vydanie nesprávneho cestovného lístka) alebo nedodržanie kvality dopravných služieb zasielajte na: doprava@vucke.sk.

Aktuálna poloha autobusov

Informácie o aktuálnej polohe autobusov pravidelnej autobusovej dopravy získate na www.ubian.sk alebo v aplikácii Ubian.

Výška cestovného a podmienky na uplatnenie zľavy

Výška cestovného a podmienky pre uplatnenie zľavy v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre:

Tarify eurobusARRIVA

Bezkontaktná čipová karta vydaná dopravcami eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s.

Železničná doprava

KSK sa vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku regionálnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí a mestských aglomerácií v Košickom kraji. Objednávateľom regionálnych a diaľkových železničných dopravných služieb je  Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke www.slovakrail.sk

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov železničnej dopravy je možné predkladať prostredníctvom internetového formuláru.

Mobilná aplikácia Ideme vlakom

Prostredníctvom mobilnej aplikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK, a.s.) na nákup cestovných dokladov „Ideme vlakom“ cestujúci získa prístup pre:

Stiahnuť si ju môžete tu.

Mestské dráhy (električkové a trolejbusové)

KSK ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh vydáva najmä stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia pre stavby mestských dráh a vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach a v mestskej doprave. Zároveň je bezpečnostným, regulačným, vyšetrovacím a licenčným orgánom pre mestské dráhy a voči prevádzkovateľom mestských dráh.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Erika Bartková
oddelenie dopravy
tel.: 055 7268 253
E-mail: erika.bartkova@vucke.sk

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.