Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Útvar hlavného kontrolóra

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj zriadil útvar hlavného kontrolóra, ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór KSK.

Útvar zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra, pritom najmä vykonáva kontrolnú činnosť. Je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom Zastupiteľstva KSK alebo predsedovi KSK.

Organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje Zastupiteľstvo KSK.

 

Organizačná štruktúra Útvaru hlavného kontrolóra KSK

V súlade s ustanovením § 19f ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov bola schválená s účinnosťou k 1. januáru 2015 nová organizačná štruktúra Útvaru hlavného kontrolóra KSK uznesením č. 163/2014 Zastupiteľstva KSK zo dňa 15. decembra 2014.

S účinnosťou od 1. marca 2016 bola schválená zmena organizačnej štruktúry Útvaru hlavného kontrolóra KSK uznesením č. 314/2016 Zastupiteľstva KSK zo dňa 22. februára 2016.

Útvar hlavného kontrolóra KSK tvoria 2 referáty:

Hlavný kontrolór priamo riadi vedúceho referátu kontroly verejných prostriedkov a účtovníctva, vedúceho referátu všeobecnej kontroly a kontroly majetku a referenta odborných činností - asistenta.

Referát ako stály organizačný útvar predstavuje funkčnú zložku organizačnej štruktúry a zodpovedá za funkčné riadenie, vrátane odborného riadenia a metodiky podľa vecného zamerania. Navrhované dva referáty sú pomenované podľa vecného zamerania a zodpovednosti za oblasti predmetu kontroly.

Kontrolná skupina ako dočasný organizačný útvar predstavuje predmetovú zložku organizačnej štruktúry a zodpovedá za konkrétnu kontrolnú akciu, v konkrétnom kontrolovanom subjekte, za konkrétny čas, ktorú vykonáva na základe poverenia hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly. Kontrolné skupiny sa vytvárajú na konkrétnu kontrolnú akciu, sú zostavované ad hoc rôznymi kombináciami zo zamestnancov zaradených do referátov útvaru hlavného kontrolóra.

Referát kontroly verejných prostriedkov a účtovníctva

Referát všeobecnej kontroly a kontroly majetku

Asistent hlavného kontrolóra

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.