Bicyklom aj za hranice

Miesto realizácie: Košický kraj, Prešovský kraj, Zakarpatská Ukrajina, celkové náklady: 279 523 €


                              

                    „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
                  „Nórske granty – Spoluprácou k spoločným hodnotám“

                                              
                                              
English summary


Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu.


Výška NFP: 239 574 €

Operačný program: Nórsky finančný mechanizmus

Cieľ projektu: Zámerom projektu je budovanie kapacít a lepšia koordinácia plánovaných aktivít prostredníctvom spolupráce s inými aktérmi nielen v rámci svojho regiónu ale aj so susednými regiónmi v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky s hlavným dôrazom na diaľkové cykloturistické trasy, primárne trasu EuroVelo 11.Špecifický cieľ projektu:

  • Zabezpečiť koordinovanú prípravu koncepčných dokumentov a technických dokumentácií na vybrané úseky cyklotrás diaľkových cykloturistických trás.
  • Zlepšiť zručnosti miestnych aktérov v oblasti plánovania a realizácie cyklotrás prostredníctvom realizácie dvoch odborných seminárov.
  • Zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach cyklistickej dopravy a cykloturistiky v cieľových regiónoch prostredníctvom prezentácie realizovaných aktivít, napr. promo cyklojazdou po „budúcej“ trase EuroVelo 11 v Košickom aj Prešovskom kraji.


Plánované aktivity projektu:

  • Manažment projektu a publicita, celkový manažment projektu, koordinácia aktivít partnerov, zabezpečenie publicity projektu.
  • Príprava koncepčných dokumentov, rozpracovanie konceptu diaľkových cyklotrás na území Košického kraja vrátane schematickej mapy diaľkových cyklomagistrál kraja a okolitých regiónov.
  • Mapovanie a návrh diaľkových cyklomagistrál na území Zakarpatskej oblasti Ukrajiny s napojením na Slovensko a ostatné regióny Ukrajiny – koncepčný dokument
  • Spracovanie technických dokumentácií na vybrané úseky cyklotrás, vytipovanie úsekov navrhovaných cyklotrás a spracovanie technických dokumentácií na vybrané úseky diaľkových cyklomagistrál (EuroVelo 11 a Zemplínska cyklomagistrála) na území KSK a PSK.
  • Budovanie kapacít miestnych aktérov a prenos skúseností (zorganizovanie odborných seminárov).
  • Zvyšovanie povedomia o možnostiach cyklistickej dopravy a cykloturistiky v cieľových regiónoch.


Výstupy projektu:
Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí .
Prijímateľ – Košický samosprávny kraj
Partner č. 1 – FORZA, Agentúra pre udržateľný rozvoj Karpatského regiónu
Partner č. 2 – Združenie obcí Hornej Torysy
Partner č. 3 – Mesto Veľký Šariš
Partner č. 4 – Severovýchod Slovenska
Partner č. 5 – Regionálne združenie obcí Hornád
Partner č. 6 – Kyjevské združenie cyklistov

Termín začiatku projektu: máj 2016

Termín ukončenia projektu: apríl 2017

Typ projektu: Neinvestičný

Fáza realizácie:
Realizované aktivity projektu:

 


Fotogaléria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.06.2016 09:42
Upravené: 04.02.2020 10:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine