Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odpovede na často kladené otázky pre oblasť sociálna

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

1. Otázka:

Kde sa občan dostane k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a ako   podať žiadosť o posúdenie odkázanosti?

Odpoveď:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je poskytnutá občanom priamo v kancelárii prvého kontaktu na Úrade Košického samosprávneho kraja, je taktiež zverejnená na web stránke KSK v časti sociálne – žiadosti a tlačivá.

Písomne vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné doručiť osobne do podateľne Úradu KSK alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí
Nám. Maratónu mieru 1
042 66 Košice

2. Otázka:

Aké prílohy je potrebné k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu doložiť?

Odpoveď:

K žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné predložiť:

3. Otázka:

Aký je ďalší postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby?

Odpoveď:

Postup pri poskytovaní sociálnej služby je zložený z dvoch procesov, a to proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a proces zabezpečenia sociálnej služby:

4. Otázka:

Ak KSK použije posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný mestom, obcou, alebo ÚPSVaR, musí sa občanovi vydať ďalšie rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu alebo stačí podať iba žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby do konkrétneho zariadenia?

Odpoveď:

V § 92 ods. 9 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je stanovené, že posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia. Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade,
ak KSK využije posudok mesta, obce, alebo ÚPSVaR, tento posudok je podkladom pre vydanie rozhodnutia a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné vydať.

5. Otázka:

Ako sa rozhodnúť, do ktorého zariadenia podať žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby?

Odpoveď:

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby je možné podať len do zariadenia, ktoré poskytuje druh služby, na ktorú má občan vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť je možné zaslať len do jedného konkrétneho zariadenia sociálnych služieb. Kompletný zoznam zariadení v Košickom samosprávnom kraji (verejných a neverejných poskytovateľov) s orientačnou mesačnou úhradou a kontaktnými údajmi je zverejnený na web stránke KSK, na nástenkách chodby Odboru sociálnych vecí na Úrade Košického samosprávneho kraja a je aj poskytnutý občanom priamo v Kancelárii prvého kontaktu.

KSK zabezpečí sociálnu službu u vybraného poskytovateľa na základe slobodného výberu občana a prihliadajúc taktiež na cieľovú skupinu vybraného poskytovateľa. Občan môže požiadať KSK o zabezpečenie sociálnej služby do zariadenia zriadeného alebo založeného Košickým samosprávnym krajom (verejný poskytovateľ), alebo do zariadenia, ktorého zriaďovateľom je právnická osoba (neverejný poskytovateľ). Ak má zariadenie, o ktoré občan prejavil záujem voľné miesto je povinné uzatvoriť so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Ak zariadenie voľné miesto nemá a občan trvá na výbere konkrétneho poskytovateľa, je jeho žiadosť zaradená do evidencie čakateľov (poradie v akom boli žiadosti o zabezpečenie služby doručené). Ak občan netrvá na výbere konkrétneho poskytovateľa, KSK mu zabezpečí službu v zariadení, kde je aktuálne voľné miesto. Občana informuje KSK o zabezpečení sociálnej služby písomným oznámením.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.