Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odpovede na často kladené otázky pre oblasť financií

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

1. Otázka:

Akým spôsobom je možné žiadať o poskytnutie dotácie z Košického samosprávneho kraja?

Košický samosprávny kraj poskytuje dotácie na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2020 o poskytovaní dotácií. Prečítajte si aktuálne zverejnené výzvy, následne v časti dotačná schéma, individuálne dotácie, resp. individuálne dotácie - participácia

2. Otázka:

Kto môže žiadať o poskytnutie dotácie na základe vyhlásenej výzvy?

Odpoveď:

Dotáciu možno poskytnúť zmysle ust. §1 ods. 2 VZN č. 10/2020 o poskytovaní dotácií právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom Košického samosprávneho kraja.  Sú to napríklad: obce, mestá, miestne akčné skupiny, združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie a pod.

3. Otázka:

Na čo sa môžu poskytnuté finančné prostriedky použiť?

Odpoveď:

Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu, ktoré sú v súlade s predmetom výzvy. Zvyčajne sa jedná o nasledovné výdavky:

4. Otázka:

Aká je spoluúčasť žiadateľa pri financovaní projektu?

Odpoveď:

Od žiadateľa o poskytnutie dotácie sa vyžaduje spoluúčasť pri financovaní projektu v závislosti na výške podielu, ktorý je stanovený v aktuálne platnej výzve. Zvyčajne to býva  minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu vo forme finančných vkladov.

5. Otázka:

Aké sú podmienky prijateľnosti projektu?

Odpoveď:

Základnými podmienkami prijateľnosti projektu predkladaného formou žiadosti o poskytnutie dotácie sú:

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.