Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ceny KSK a predsedu KSK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 13. zasadnutí dňa 26. augusta 2019 v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (zákon o samosprávnych krajoch) schválilo nové Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja uznesením
č. 265/2019, okrem Čl. 2, bod b), c), g), h), ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2020. Doteraz platné Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja vrátane piatich dodatkov boli zrušené a platné do 26. augusta 2019. Verejnými oceneniami podľa nových zásad sú Cena Košického samosprávneho kraja, Čestné občianstvo Košického samosprávneho kraja, Historická osobnosť regiónu, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja, Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja (pôvodne nazývaná Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja), Prezentačná medaila Košického samosprávneho kraja, Ďakovný list predsedu Košického samosprávneho kraja a Pamätný list predsedu Košického samosprávneho kraja

Cena Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udelí zastupiteľstvo občanom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a  hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej, športovej a vedecko - vzdelávacej činnosti.

Čestné občianstvo Košického samosprávneho kraja udeľuje zastupiteľstvo osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju Košického samosprávneho kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi.  Ocenenie možno udeliť občanom Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom.

Historickú osobnosť regiónu udeľuje zastupiteľstvo osobnostiam, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Košickom kraji. Ocenenie je udelené „in memoriam“ maximálne jedenkrát ročne.

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda Košického samosprávneho kraja za osobitný prínos pre rozvoj Košického samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, významné výsledky a  mimoriadne zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Predseda túto cenu udeľuje na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na návrhy poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, poslaneckých klubov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev pôsobiacich v Košickom samosprávnom kraji, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií a vynikajúcich osobností Košického samosprávneho kraja.

Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja (pôvodne nazývaná Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja) je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda Košického samosprávneho kraja za aktívnu činnosť poslancom zastupiteľstva a vynikajúcim osobnostiam ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti významného jubilea významných osobností Košického samosprávneho kraja, alebo pri príležitosti návštevy Košického samosprávneho kraja významnými osobnosťami. Predseda môže udeliť čestnú cenu predsedu na základe vlastného uváženia; aj s prihliadnutím na návrhy poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, poslaneckých klubov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev pôsobiacich v Košickom samosprávnom kraji, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií a vynikajúcich osobností Košického samosprávneho kraja.

Prezentačná medaila Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda Košického samosprávneho kraja osobám, ktoré sa významný spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu samosprávneho kraja, mesta, alebo obce na území Košického samosprávneho kraja. Za úspešné pracovné aktivity a vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach, pri príležitosti významného jubilea, alebo pri rôznych významných návštevách a udalostiach.

Ďakovný list predsedu Košického samosprávneho kraja udeľuje predseda Košického samosprávneho kraja osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu samosprávneho kraja, alebo mesta, či obce na území Košického samosprávneho kraja, spravidla pri významnom životnom, či pracovnom jubileu, a to za dlhoročné pôsobenie, členstvo a  pracovné aktivity v  určitej oblasti, alebo v  organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Pamätný list predsedu Košického samosprávneho kraja udeľuje predseda Košického samosprávneho kraja obciam a mestám na území Košického samosprávneho kraja, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a partnerským regiónom Košického samosprávneho kraja v zahraničí, a to pri historických výročiach obce, mesta, či regiónu, alebo pri iných významných príležitostiach za významný podiel na rozvoji samosprávneho kraja, alebo dlhoročnú úspešnú spoluprácu s Košickým samosprávnym krajom.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.