Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prvé kolo výzvy DS/2022

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Dokumenty k výzve

Informácie k prvému kolu výzvy nájdete v priložených súboroch:

  1. Výzva DS_2022
  2. Aktualizácia č. 1 Výzva DS/2022
  3. VZN 10_2020 DS_2022
  4. Manuál publicity_DS_2022


Vaše žiadosti o poskytnutie dotácií v rámci Dotačnej schémy môžete podávať na stránke https://vucke.egrant.sk/ a zvolení si programu DS/2022.

Postup pri podávaní žiadostí cez elektronický formulár

Voľba grantového programu DS/2022 a vyplnenie formuláru žiadosti o poskytnutie dotácie

Pred prvým podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022 je potrebné, aby sa každý žiadateľ zaregistroval v systéme egrant: https://vucke.egrant.sk/, kde si vytvorí účet. Následne, prihlasovacie údaje (e-mail a heslo) žiadateľ použije pri prihlasovaní do systému egrant. Po prihlásení si vyberie grantový program DS/2022.

V prípade, že ste už zaregistrovaní v systéme egrant: https://vucke.egrant.sk/, pri ďalšom postupe je potrebné sa zaregistrovať do programu DS/2022.

Po rozkliknutí  sa žiadateľovi rovno sprístupní formulár s údajmi, ktorý je potrebné vyplniť. Výška minimálneho spolufinancovania pre DS/2022 je 10% z celkových oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci je 500,00 EUR. Maximálna výška pomoci nesmie presiahnuť výšku finančných prostriedkov stanovených na príslušný okres.

Po úspešnej registrácii v egrante sa užívateľovi systému zobrazia dve záložky „DOMOV“ a „MOJA ŽIADOSŤ“. Žiadateľ začne vypĺňať formulár v záložke „MOJA ŽIADOSŤ“. V záložke „DOMOV“ žiadateľ nájde základné informácie o výzve.

Pri vypĺňaní žiadosti odporúčame žiadateľom, aby svoju žiadosť priebežne ukladali kliknutím na funkciu “PRIEBEŽNE ULOŽIŤ” pre prípad, že sa preruší pripojenie na internet, inak dôjde k strate neuložených údajov.

Zaregistrovanie žiadosti v elektronickom systéme a doručenie spolu s povinnými prílohami.

Po vyplnení elektronického formuláru, je potrebné nahrať aj povinné prílohy. Pokým žiadateľ nevyplní povinné polia, systém neumožní žiadosť „ODOSLAŤ“. Po kompletnom vyplnení formulára sa funkcia „ODOSLAŤ FORMULÁR“ stane aktívnou. Podobne ďalšie tlačidlá ako: „VYTLAČIŤ FORMULÁR,“ resp. „STIAHNUŤ AKO PDF“.

Po stiahnutí formulára vo forme .pdf žiadateľ formulár vytlačí, podpíše, opatrí pečiatkou (ak relevantné) a spolu s prílohami zašle poštou najneskôr do 15.2.2022 (uzávierka 1. kola) na adresu poskytovateľa. Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.

Adresa poskytovateľa:

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Obálka so Žiadosťou o poskytnutie dotácie v rámci výzvy DS/2022 musí byť riadne uzatvorená a musí na nej byť uvedené:

Výzva KSK DS/2022
Názov a adresa žiadateľa
„Žiadosť o dotáciu - NEOTVÁRAŤ

Žiadosti o dotáciu odoslané iným spôsobom (faxom, e-mailom) ako je uvedené, doručené na inú adresu ako je uvedená vo výzve alebo podané na prepravu iným spôsobom ako je uvedené vo výzve, nebudú akceptované a budú vrátené žiadateľovi.

V rámci kontroly formálnej správnosti môže byť žiadosť o poskytnutie dotácie z hodnotiaceho procesu vylúčená:

Poskytovateľ si v ktorejkoľvek fáze schvaľovacieho procesu vyhradzuje právo v prípade skrytej duplicity (rovnaké projekty, resp. projekty s rovnakým cieľom, podané pod menom rôznych subjektov) túto skutočnosť preskúmať a v odôvodnených prípadoch projekty vyradiť.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.