Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Územný plán kraja je možné pripomienkovať do konca septembra

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania začal preskúmavať doposiaľ platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj. Svoje stanoviská môžu vyjadriť fyzické aj právnické osoby i mestá a obce v kraji. Oslovených je do 500 subjektov verejnej správy a dotknutých organizácií Slovenskej republiky, ako aj prihraničných regiónov Ukrajiny a Maďarska. Súčasťou oznámení o preskúmaní je žiadosť o stanovisko a poskytnutie relevantných dokumentov a podkladov.

„Preskúmať územný plán je potrebné hlavne z toho dôvodu, aby sme vedeli, či ho stačí aktualizovať podľa aktuálnych požiadaviek, alebo vytvoríme úplne nový územný plán kraja. Ide o dôležitý dokument, pretože územný plán kraja je nadradený nad mestské a obecné územné plány. Mestá a obce musia zásady, opatrenia, prvky alebo časti krajského územného plánu zapracovať aj do svojich územných plánov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Územný plán kraja slúži prioritne najmä pre potrebu rozvoja sídelnej štruktúry, koordináciu a deľbu funkcií sídiel z cieľom posilnenia vzájomnej kooperácie sídiel a podpory ich konkurencieschopnosti vo vnútroštátnych i cezhraničných väzbách. Ide o dokument, ktorý je verejne prístupný. „V súčasnom období evidujeme množstvo problémov vo viacerých mestách a obciach nášho kraja spôsobených neaktualizovanými, nedoplnenými, neupravenými, prípadne neexistujúcimi územnými plánmi v mestách a obciach v Košickom kraji,“ dodal Trnka.

Stanoviská je potrebné zasielať na adresu: Košický samosprávny kraj, referát územného plánovania, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice, alebo na elektronickú adresu: uzemnyplan@vucke.sk, prípadne na jaroslav.lizak@vucke.sk. Obyvatelia Košického samosprávneho kraja, fyzické a právnické osoby, ako aj ostatná verejnosť, môže podať pripomienky a podnety k  územnému plánu kraja do 30. septembra 2020.

Platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj je vystavený na verejné nahliadnutie na webovom sídle samosprávneho kraja web.vucke.sk v sekcii Kompetencie a po predchádzajúcej dohode tiež na úrade Košického samosprávneho kraja, referát územného plánovania (3. posch.), Strojárenská ulica č. 3, Košice, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:30 hod.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.