Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kompetencie a legislatíva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Územnoplánovacia dokumentácia je hlavným nástrojom územného plánovania.
Tvoria ju štyri stupne:

 

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov § 4 písm. c) a § 8 a § 11 ods.2 písm. a) a c)

§ 4
c) obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov,

§ 8
Všeobecne záväzné nariadenia

§ 11
(2) Zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach samosprávneho kraja, najmä
a) uznášať sa na nariadeniach,
c) schvaľovať program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja samosprávneho kraja, regionálne rozvojové plány a programy, ako aj územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov,

Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky § 3 písm. f)

Prechod pôsobností na samosprávne kraje na úseku územného plánovania:

  1. obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
  2. pôsobnosť orgánu územného plánovania,
  3. schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
  4. schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí;

Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.