Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP)

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 232/2014 zo dňa 14. mája 2014 určila Košický samosprávny kraj ako jeden zo sprostredkovateľských orgánov pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP (RO pre IROP) poveril Košický samosprávny kraj, aby v zmysle § 4 písm. a) bod 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytnutom z EŠIF vykonával v mene a na účet RO časť jeho úloh v súlade s čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 v spojení s § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z o príspevku poskytnutom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Právomoci a povinností KSK

sú definované v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16. februára 2016 (ďalej len „Zmluva), Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom.

K plneniu delegovaných úloh vytvoril KSK vo svojej organizačnej štruktúre k 1. januáru 2016 SO pre IROP, ktorý je personálne vybudovaný na administratívnych kapacitách SO/RO pre ROP pôsobiacich v KSK v programovom období 2007 – 2013 pri implementácii Regionálneho operačného programu. SO pre IROP je začlenený pod predsedom KSK, čím je zabezpečené oddelenie výkonu úloh KSK povereného ako poskytovateľa od úloh prijímateľa, ktoré sa vykonávajú v štruktúre pod riaditeľom Úradu KSK. V organizačnej štruktúre SO pre IROP sú vytvorené 2 oddelenia – oddelenie riadenia a koordinácie (ORK) a  oddelenie implementácie projektov (OIP).

SO pre IROP vykonáva časť úloh riadiaceho orgánu pri implementácii troch prioritných osí IROP a ich špecifických cieľov:

Rozsah činností vykonávaných SO pre IROP na základe Zmluvy je v oblastiach:              

Riadiacim orgánom pre IROP

je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Úlohu Centrálneho koordinačného orgánu plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

IROP - Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len  IROP) predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 - 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014. Globálnym cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby konkrétnych regiónov smeruje k:

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate: Odbor SO pre IROP

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.