Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Verejné obstarávanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj (ďalej len KSK) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. c)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon verejnom obstarávaní“). Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je KSK povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so Smernicou č. 2/2019 o verejnom obstarávaní, zabezpečujúcou jednotný postup pri príprave a realizácií postupov zadávania zákaziek.

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní

sú zverejňované:

Webové sídlo KSK

je na účely verejného obstarávania využívané na zverejňovanie nasledovných informácií: 

Elektronické trhovisko (EKS)

je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupov tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom EKS je Ministerstvo vnútra SR.

Profil Košického samosprávneho kraja na portáli EKS:

Zmluvy ako výsledok verejného obstarávania z EKS sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovom sídle UVO, kde sú zverejňované povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

V profile verejného obstarávateľa KSK sú zverejnené tieto informácie:

V rámci elektronizácie verejného obstarávania KSK využíva systém riadenia verejných obstarávaní ERANET.

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami nad 30 000 EUR, ktoré sú financované s podporou Európskych štrukturálnych fondov, je okrem webového sídla KSK zverejňované aj na webovom sídle Partnerskej dohody.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Marcel Kyseľ
vedúci oddelenia verejného obstarávania
tel.: 055 7268 403
E-mail: marcel.kysel@vucke.sk

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.