Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Plán udržateľnej mobility

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM) je vykonávací strategický dokument, ktorý je podmienkou na čerpanie finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom dokumentu je podrobne analyzovať dopravnú infraštruktúru a dopravné módy v Košickom kraji, následne spracovať dopravný model, ktorý odporučí realizáciu opatrení.
Cieľom je podpora najmä udržateľných módov dopravy. Okrem zvýšenia kvality života zabezpečí nový prístup k dopravnému plánovaniu zlepšenie situácie v každom druhu dopravy - zmenší sa množstvo a rozsah kolón v individuálnej doprave, zlepší sa interval príchodu spojov vo verejnej osobnej doprave, zvýši sa bezpečnosť v cyklistickej doprave a zvýši sa pohodlie pešieho pohybu.

Strategický dokument je financovaný z Operačného programu - IROP programovacie obdobie 2014 – 2020, prioritnej osi: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Popis projektu
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM) sa týka dopravnej infraštruktúry aj organizácie dopravy. Obsahuje všetky druhy dopravy (motorová, nemotorová, verejná, individuálna, cyklistická, nákladná). Podkladom pre jeho vypracovanie je zber údajov a spracovanie podrobných dopravných prieskumov a dopravného modelovania (v rôznych obdobiach kalendárneho roka a týždňa s cieľom zistiť prepravné toky a dopravné potreby regiónu). Výsledkom sú definované vízie, ciele a opatrenia vo forme konkrétnych projektov a plánom implementácie. PUM podlieha strategickému environmentálnemu hodnoteniu (SEA). Súčasťou PUM bude okrem uvedených výstupov aj dokument „Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti KSK“. Aktualizovaný PDO v budúcnosti zabezpečí optimálnu obslužnosť kraja pri využití maximálnej efektívnosti verejných prostriedkov.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.